Uprawnienia Uniwersytetu Szczecińskiego do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego są realizowane przez właściwe rady naukowe dyscyplin.

Od  dnia 1 października 2019 r. postępowania doktorskie i habilitacyjne w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna prowadzi Rada Naukowa Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przewodniczącym Rady Naukowej jest  dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US

 

 Akty prawne i procedury:

 

Postępowania o nadanie tytułu profesora

Postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

GŁĄBIŃSKI Zbigniew

Czynniki wpływające na aktywność turystyczną polskich seniorów w świetle opinii słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku

więcej…

Postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora

BINIEK Piotr

Czynniki lokalizacji morskich farm wiatrowych a ryzyko wystąpienia kolizji środowiskowych i konfliktów społecznych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej;

promotor: dr hab. Paweł Czapliński, prof. US;

promotor pomocniczy: dr Robert Bartłomiejski

 

Postępowania o nadanie tytułu profesora

BRZOZOWSKA  Krystyna    05.12.2011

CZAPLEWSKI  Roman        20.05.1998

DUTKOWSKI  Marek           14.06.2005

ENGELHARDT  Juliusz        04.11.1999

ROSA  Grażyna                  16.06.2015

ZIEZIULA  Jolanta               08.06.2006

Postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

BLUDNIK  Izabela
Neokeynesizm. Analiza krytyczna; 06.05.2011

BROJAK-TRZASKOWSKA  Małgorzata
Innowacyjne modele biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki; 18.04.2019

BRZOZOWSKA Krystyna   
Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach project finance; 10.12.2003

BUDZIEWICZ- GUŹLECKA  Agnieszka
Oddziaływanie polityki społeczno-gospodarczej na zmiany polskiego rynku usług telekomunikacyjnych;  07.05.2020

BUKO  Jacek 
Powszechne usługi pocztowe w Polsce – stan obecny i koncepcja zmian; 23.11.2009

CZAPLEWSKI  Maciej
Rynek usług telekomunikacyjnych jako obszar oddziaływania internetu; 30.09.2019

CZAPLIŃSKI  Paweł
Przestrzenny wymiar funkcjonowania i rozwoju przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce; 12.06.2014

DRAB-KUROWSKA  Anna 
Polityka konkurencji w obszarze rynku pocztowego Unii Europejskiej; 06.02.2020

DUTKOWSKI  Marek
Konflikt w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi; 21.05.1996

ENGELHARDT  Juliusz
Restrukturyzacja przedsiębiorstw transportowych; 21.09.1995

JAŹWIŃSKI  Ireneusz
Kapitał ludzki w polityce regionalnej; 10.05.2018

KAVETSKYY  Igor

Przestrzeń wyborcza Polski i Ukrainy. Ujęcie porównawcze; 02.02.2012

KLÓSKA  Rafał
Rola innowacyjności w rozwoju regionalnym w Polsce; 18.05.2016

KUPIEC  Michał
Przemiany krajobrazowe wybranych dolin rzecznych w Polsce północno-zachodniej, od XIX do początków XXI wieku; 19.02.2015

MAŁACHOWSKI  Krzysztof 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce. Polityka – funkcjonowanie – ewaluacja; 02.07.2020

MAZIARZ  Wiesław
Rozwój rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach kształtowania społeczeństwa informacyjnego
w Polsce; 05.03.2014

MEYER  Beata
Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni; 27.01.2005

PLUSKOTA  Przemysław
Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych; 14.11.2014

ROSA  Grażyna
Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku usług transportowych; 04.07.2002

STECYK Adam
Doskonalenie jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym. Podejście metodyczne; 26.01.2017

ZIEZIULA  Jolanta
Przemiany w światowej gospodarce rybnej po wprowadzeniu stref wyłącznego rybołówstwa; 07.03.1996

Postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora

BEDNARZ-OKRZYŃSKA  Kamila

Wykorzystanie funkcji Laplace’a do modelowania rozkładu stóp zwrotu wybranych indeksów giełdowych i spółek; 20.04.2016;
promotor: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, prof. zw.

 

BLUDNIK  Izabela

Stabilizacja gospodarki w świetle rozwoju keynesizmu; 05.07.2004;
promotor: prof. dr hab. Marek Ratajczak

 

BOCHEŃSKI  Tadeusz

Przemiany towarowego transportu kolejowego w Polsce na przełomie XX i XXI wieku; 16.01.2015;
promotor: prof. dr hab. Tadeusz Edward Palmowski

 

BROJAK-TRZASKOWSKA  Małgorzata

Warunki rozwoju turystyki na Pomorzu Zachodnim; 05.07.2001;
promotor: prof. zw. dr hab. Waldemar Henryk Grzywacz

 

 BRZOZOWSKA Krystyna
 Wpływ portów morskich na bilans płatniczy kraju (Metody mierzenia) 18.01.1980
promotor: prof. dr hab. Krzysztof Luks

 

BUDZIEWICZ-GUŹLECKA  Agnieszka

Zmiany polskiego rynku usług telekomunikacyjnych na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską; 27.09.2005;
promotor: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

BUKO  Jacek

Zarządzanie personelem ppup Poczta Polska; 13.03.1997;
promotor: prof. dr hab. Roman Czaplewski

 

CZAPLEWSKI  Maciej
E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych w Polsce; 11.10.2007;
promotor: prof. dr hab. Aurelia Klara Bielawska

 

CZAPLIŃSKA (KIBYCH)  Anna

Procesy akulturacji na Huculszczyźnie; 06.05.2015;
promotor: dr hab. Witold Wilczyński

 

CZAPLIŃSKI  Paweł

Problemy transformacji przemysłu regionu słupskiego w procesie zmian systemu gospodarowania; 31.03.2004;
promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Rydz

 

CZYŻYCKI  Rafał

Metody ilościowe w badaniu wartości rynkowej nieruchomości gruntowych w Polsce; 15.01.2004;
promotor: prof. dr hab. Waldemar Stefan Tarczyński

 

DRAB-KUROWSKA  Anna

Handel internetowy jako obszar dywersyfikacji działalności krajowego operatora pocztowego; 10.02.2005;
promotor: prof. dr hab. Roman Czaplewski

 

DUDA  Tomasz

Sedymentacja fluwialna w dolinie rzeki anastomozującej, rozwijającej się pod wpływem długotrwałego wzrostu poziomu morza, na przykładzie doliny dolnej Odry; 3.07.2006;
promotor: prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borówka

 

DUTKOWSKI  Marek

Polaryzacja przestrzeni miejskiej aglomeracji gdańskiej; 17.02.1984;

 

ENGELHARDT  Juliusz
Koncepcja systemu zarządzania działalnością przewozową w przedsiębiorstwie PKP.  17.12.1987
promotor: prof. dr hab. Paweł Zalewski.

 

GARDZIŃSKA  Anna
Współpraca podmiotów w kreowaniu transgranicznego produktu turystycznego (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii – Pomorze Przednie); 03.07.2014;
promotor: dr hab. Beata Meyer, prof. US

 

GŁĄBIŃSKI  Zbigniew

Szkolny ruch turystyczno-krajoznawczy jako czynnik kształtowania tożsamości regionalnej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego; 24.01.2008;
promotor: dr hab. Jarosław Tomasz Jurek, prof. US

 

GORZAŁCZYŃSKA-KOCZKODAJ  Małgorzata

Kształtowanie zasobów finansowych jednostek samorządu terytorialnego; 12.12.2002;
promotor: prof. dr hab. Adam Szewczuk

 

GRACZ  Leszek
Koncepcja e-biznesu w przedsiębiorstwach hotelarskich w województwie zachodniopomorskim; 20.10.2005;
promotor: prof. dr hab. Józef Perenc

 

JANOWSKI Marcin

Marka jako czynnik kształtowania przewagi konkurencyjnej operatorów usług kurierskich w Polsce; 19.09.2019;
promotor: dr hab. Grażyna Wolska, prof. UMK

 

JAŹWIŃSKI  Ireneusz

Determinanty regionalnej polityki społeczno-gospodarczej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego; 10.12.2003;
promotor: prof. zw. dr hab. Waldemar Henryk Grzywacz

 

KAVETSKYY  Igor

Ukraina a światowe rynki żywnościowe (badania z perspektywy geografii społeczno-ekonomicznej); 15.03.2000

 

KLÓSKA  Rafał

Wykorzystanie metod statystycznych w analizie struktury podmiotowej sektora usług w Szczecinie; 15.01.2004;
promotor: prof. dr hab. Waldemar Stefan Tarczyński

 

KUPIEC  Michał

Chemizm wód cieków odwadniających obszar Wzgórz Bukowych; 13.12.2001;
promotor: prof. dr hab. Zdzisław Marcin Zabłocki

 

ŁADNY  Piotr

Zakres i skutki konkurencji na polskim rynku usług telekomunikacyjnych; 27.09.2003;
promotor: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

MAŁACHOWSKI  Krzysztof

Wpływ transformacji społeczno-gospodarczej na system transportowy regionu pilskiego w latach dziewięćdziesiątych; 11.10.2001;
promotor: dr hab. Jarosław Tomasz Jurek, prof. US

 

MAZIARZ  Wiesław

Marketingowe aspekty kształtowania rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce; 26.09.1996;
promotor: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

MEYER  Beata

Przestrzenne i społeczno-ekonomiczne warunki rozwoju transportu w aglomeracjach miejskich, na przykładzie aglomeracji szczecińskiej; 14.12.1995;
promotor: prof. dr hab. Bronisław Dziedziul

 

MYDŁOWSKA  Elżbieta

Struktura przestrzenno-funkcjonalna terenów zielonych w Szczecinie; 22.06.2006;
promotor: dr hab. Jarosław Tomasz Jurek, prof. US

 

NOREK  Tomasz

Problemy wspomagania decyzji finansowych w oparciu o systemy informatyczne; 12.12.2002;
promotor: prof. dr hab. Leon Zygmunt Dorozik

 

OCIEPA-KICIŃSKA  Elżbieta
Uwarunkowania efektywności inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych; 21.11.2013;
promotor: prof. dr hab. Brzozowska Krystyna, prof. zw.

 

OSÓCH (LEWCZUK)  Barbara

Sailing infrastructure and components of natural environment in the transboundary area of the Szczecin Lagoon in sailors opinion; 04.07.2013;
promotor: prof. Wilhelm Steingrube

 

OSTROWSKA Izabela  Maria

Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki na podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych; 08.07.2010;
promotor: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

 

PETTERSEN-SOBCZYK  Monika
Uwarunkowania wejścia przedsiębiorstwa bankowego na rynek finansowy w Polsce;05.11.2015;
promotor: prof. dr hab. Stanisław Flejterski, prof. zw.

 

PIRVELI  Mariam

Morfologia miast gruzińskich na tle europejskiej i orientalnej koncepcji urbanistycznej; 26.10.1999;
promotor: prof. dr hab. Marek Koter

 

PLUSKOTA  Przemysław

Efektywność współczesnych kanałów dystrybucji produktów bankowych; 04.07.2002;
promotor: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

 

ROSA  Grażyna

Koncepcja działalności marketingowej przedsiębiorstwa PKP w międzynarodowych przewozach towarowych; 29.06.1995;
promotor: prof. dr hab. Józef Perenc,

 

RUDEWICZ  Jacek

Rozwój zrównoważony wielkich miast w Polsce; 24.06.2015;
promotor: prof. dr hab. Marek Dutkowski

 

RUMIŃSKI  Robert

Efektywność współpracy kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw z bankami w świetle doświadczeń Polski i Niemiec; 12.02.2004;
promotor: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

 

RYDZEWSKI  Tomasz

Redystrybucja przestrzenna ludności w strefie podmiejskiej Szczecina; 3.07.2006;
promotor: dr hab. Jarosław Tomasz Jurek, prof. US

 

SAWIŃSKA (LEWANDOWSKA)  Agnieszka

Kształtowanie produktu turystyki uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim; 05.07.2005;
promotor: dr hab. Aleksander Marian Panasiuk, prof. US

 

STECYK  Adam

Model wariantowania planu budżetu gminy w oparciu o system komputerowy; 04.09.2001;
promotor: prof. dr hab. Leon Zygmunt Dorozik

 

SYPION-DUTKOWSKA  Natalia

Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście na przykładzie Szczecina; 16.09.2013;
promotor: dr hab. Tomasz Andrzej Michalski

 

SZAJA  Marta
Polityka przestrzenna gmin jako strategiczny czynnik kreowania rozwoju lokalnego – na przykładzie wybranych gmin województwa zachodniopomorskiego; 22.10.2014;
promotor: dr hab. Beata Meyer, prof. US

 

SZARUGA  Elżbieta
Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju; 06.07.2017;
promotor: prof. dr hab. Elżbieta Załoga, prof. zw.

 

SZKLARZ  Piotr

Ocena efektywności przedsiębiorstw innowacyjnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego; 04.07.2019;
promotor: dr hab. Rafał Klóska, prof. US, promotor pomocniczy: dr Tomasz Norek

 

SZOSTAK  Daniel

Usługi telekomunikacyjne jako instrument promocji i sprzedaży usług przez przedsiębiorstwo hotelarskie; 13.06.2002;
promotor: dr hab. Aleksander Marian Panasiuk, prof. US

 

ŚLUSARCZYK-JUREK  Małgorzata

Zmiany natężenia i struktury bezrobocia w przestrzeni społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego; 23.09.2004;
promotor: prof. dr hab. Henryk Telesfor Rogacki

 

TOMASZEWICZ  Agnieszka
E-administracja samorządowa jako sposób poprawy obsługi społeczności lokalnych na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego; 13.11.2014;
promotor: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

ZALEWSKI Tomasz

Efektywność działania ratownika a wybrane uwarunkowania psychofizyczne i sytuacyjne w ratownictwie wodnym; 23.11.2010;
promotor: prof. dr hab. Jacek Gracz

 

ZIEZIULA  Jolanta

Czynniki kształtujące równowagę na światowym rynku olejów roślinnych jadalnych; 25.09.1981;
promotor: prof. dr hab. Irena Rutkowska

  • Dział 1

    Empty section. Edit page to add content here.
  • Dział 2

    Empty section. Edit page to add content here.