Tematy badawcze – aktualne 

 

2020

 • Postrzeganie marki i lojalność klientów usług kurierskich w Polsce / Janowski Marcin
 • Profesjonalna obsługa klienta / Rosa Grażyna, Ostrowska Izabela, Chrąchol-Barczyk Urszula
 • Czynniki wpływające na aktywność turystyczną polskich seniorów w świetle opinii słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku / Głąbiński Zbigniew
 • Nowoczesny marketing kolejowych przewozów pasażerskich / Rosa Grażyna
 • Nowy bank na rynku finansowym w Polsce: uwarunkowania wejścia i czynniki sukcesu / Pettersen- Sobczyk Monika
 • Rynek usług kurierskich w Polsce / Maziarz Wiesław, Janowski Marcin
 • Usługi rynku telekomunikacyjnego w warunkach rosnącej roli internetu na przykładzie wybranych państw / Czaplewski Maciej, Stecyk Adam
 • Wybrane zagadnienia z badań operacyjnych / Czyżycki Rafał, Klóska Rafał
 • Społeczny wymiar społeczeństwa informacyjnego / Maziarz Wiesław
 • Założenia prawno-organizacyjne procesu rozwoju systemu bezpieczeństwa wodnego / Zalewski Tomasz, Sikora Mariusz
 • Konflikty ekologiczne / Dutkowski Marek
 • Lifelong learning w wersji short. Zarządzanie, ekonomia i finanse w gospodarce na uniwersytecie dziecięcym / Pluskota Przemysław, Rzempała Joanna, Skweres-Kuchta Małgorzata
 • Co My wiemy o NXXIiHL / Mydłowska Elżbieta, Pirveli Mariam
 • Informatyzacja administracji publicznej / Tomaszewicz Agnieszka
 • Kapitał ludzki i współpraca transgraniczna w programach unijnych z perspektywy województwa zachodniopomorskiego / Zieziula Jolanta, Drela Karolina, Malkowska Agnieszka
 • Infrastructure transformation in the digital age / Czaplewski Maciej ( kier. tematu)
 • Aspekty rozwoju regionalnego – czynniki, instrumenty, zarządzanie / Rosa Grażyna, Smalec Agnieszka (kier. tematu)
 • Infrastruktura terminali intermodalnych w portach morskich / Engelhardt Juliusz (kier. tematu)
 • Infrastruktura transportowa i cyfrowa jako czynnik regionalnego i lokalnego rozwoju gospodarczego / Rafał Klóska (kier. tematu)
 • Cyfryzacja jako warunek rozwoju regionalnego / Janowski Marcin (kier. tematu)
 • Inteligentne miasta / Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (kier. tematu)
 • Determinanty funkcjonowania i rozwoju przestrzeni społeczno-ekonomicznej / Ociepa-Kicińska Elżbieta (kier. tematu)
 • Gospodarcze, społeczne i przestrzenne uwarunkowania oraz konsekwencje funkcjonowania i rozbudowy infrastruktury cyfrowej / Drab-Kurowska Anna (kier. tematu)
 • Kierunki rozwoju cywilizacji informacyjnej / Wiesław Maziarz (kier. tematu)
 • Nowe technologie w sferze społecznej i gospodarczej / Jaźwiński Ireneusz (kier. tematu)
 • Nowoczesne systemy transportowe w przewozach intermodalnych / Engelhardt Juliusz (kier. tematu)
 • Nowoczesna komunikacja na globalnym rynku / Rosa Grażyna, Agnieszka Smalec (kier. tematu)
 • Ośrodki wojewódzkie w Polsce : ujęcie alternatywne / Bocheński Tadeusz (kier. tematu)
 • Ośrodki wojewódzkie w Polsce : ujęcie alternatywne / Dutkowski Marek (kier. tematu)
 • Rozwój usług w ujęciu lokalnym i regionalnym / Rosa Grażyna, Gracz Leszek ( kier. tematu)
 • Selected aspects of information civilization / Buko Jacek (kier. tematu)
 • Strategie zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem naturalnym / Rosa Grażyna, Agnieszka Smalec (kier. tematu)
 • The impact of socio-economic transformations on management in organizations and regional development / Rosa Grażyna, Agnieszka Smalec (kier. tematu)
 • Zmiany zachowań konsumentów – przyczyny, kierunki, zakres / Rosa Grażyna, Smalec Agnieszka (kier. tematu)

 

 

prace naukowe

2019

 • Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw sektora MSP w województwie zachodniopomorskim : nakłady, determinanty i efekty / Ładny Piotr, Norek Tomasz, Tomaszewicz Agnieszka
 • Analiza i modelowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym / Stecyk Adam, Gutowski Piotr
 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Polsce : polityka, funkcjonowanie, ewaluacja / Małachowski Krzysztof
 • Handel zagraniczny : obroty towarowe i usługowe Polski w ujęciu regionalnym : wybrane zagadnienia / Drela Karolina, Malkowska Agnieszka, Zieziula Jolanta
 • Rynek usług telekomunikacyjnych jako obszar oddziaływania internetu / Czaplewski Maciej
 • Oddziaływanie polityki społeczno-gospodarczej na zmiany polskiego rynku usług telekomunikacyjnych / Budziewicz-Guźlecka Agnieszka
 • Partycypacja społeczna wehikułem rozwoju lokalnego / Sadowska Beata, Szaja Marta, Włodarek Jolanta
 • Polityka konkurencji w obszarze rynku pocztowego Unii Europejskiej / Drab-Kurowska Anna
 • Rozwój zrównoważony wielkich miast w Polsce / Rudewicz Jacek
 • Środki finansowe Unii Europejskiej jako determinanta rozwoju regionów w Polsce / Czyżycki Rafał
 • Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych / Engelhardt Juliusz
 • Wpływ koniunktury giełdowej na wyniki modelowania empirycznego rozkładu stóp zwrotu z akcji spółek indeksu WIG20 / Bednarz-Okrzyńska Kamila
 • Współczesne dylematy biznesowe : kontekst rozwojowy, finansowy, organizacyjny / Brojak-Trzaskowska Małgorzata, Porada-Rochoń Małgorzata, Tomczyk Monika
 • Wybrane zagadnienia z prognozowania / Czyżycki Rafał, Klóska Rafał
 • Trzy dekady samorządu terytorialnego w Polsce / Brzozowska Krystyna (kier. tematu)
 • Społeczno-gospodarcze otoczenie rozwoju lokalnego i regionalnego / Brzozowska Krystyna (kier. tematu)
 • Wybrane zagadnienia ze statystyki / Klóska Rafał, Czyżycki Rafał (kier. tematu)
 • Zarządzanie działalnością usługową w nowoczesnej gospodarce – perspektywa regionalna oraz ujęcie historyczne / Ostrowska Izabela (kier. tematu)
 • Nauki ekonomiczne wobec zmian rynkowych z punktu widzenia młodych naukowców / Słupińska Kamila (kier. tematu), Janowski Marcin (kier. tematu)

2018

 • Finansowe determinanty rozwoju lokalnego i regionalnego / Brzozowska Krystyna, Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata, Kogut-Jaworska Magdalena, Szaja Marta
 • Innowacyjne modele biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki / Brojak-Trzaskowska Małgorzata
 • Integracja sektorowa wybranych europejskich rynków pocztowych i telekomunikacyjnych w warunkach globalizacji / Budziewicz-Guźlecka Agnieszka, Czaplewski Maciej, Drab-Kurowska Anna
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie / Rosa Grażyna, Ostrowska Izabela, Słupińska Kamila, Gracz Leszek
 • Sektor kolejowy w polityce transportowej Unii Europejskiej / Engelhardt Juliusz
 • Przedsiębiorstwa w obliczu wyzwań XXI wieku : modele biznesowe, finansowanie, innowacje / Porada-Rochoń Małgorzata, Brojak-Trzaskowska Małgorzata, Kordela Dominika, Tomczyk Monika
 • Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego: wyzwanie XXI wieku / Szaruga Elżbieta
 • Zasoby niematerialne w rozwoju kreatywności : kultura, kreatywność, innowacyjność, wiedza, jakość / Brojak-Trzaskowska Małgorzata, Figurska Irena, Rosak-Szyrocka Joanna, Sokół Aneta
 • Strategie zarządzania przedsiębiorstwem i środowiskiem naturalnym / Rosa Grażyna
 • Turysta senior na rynku usług hotelarskich / Sawińska Agnieszka, Sidorkiewicz Marta, Tokarz-Kocik Anna
 • Cywilizacja informacyjna i jej oddziaływanie na transformację gospodarczą i społeczną. T. 2 / Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (kier. tematu)
 • Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty / Rosa Grażyna, Smalec Agnieszka (kier. tematu)
 • Negocjacje i komunikacja : wybrane aspekty / Gracz Leszek (kier. tematu), Chrąchol-Barczyk Urszula, Ostrowska Izabela, Rosa Grażyna, Słupińska Kamila (kier. tematu)
 • Stan bezpieczeństwa wodnego w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku / Zalewski Tomasz (kier. tematu)

2017

 • Acquiring financial capital by small business with special emphasis on debt financing- the case of California : the experiences of small business in the United States / Rumiński Robert
 • Kapitał ludzki w polityce regionalnej / Jaźwiński Ireneusz
 • Turysta senior na rynku usług hotelarskich / Sawińska Agnieszka, Sidorkiewicz Marta, Tokarz-Kocik Anna
 • Bezpieczeństwo wodne na Pomorzu : wybrane uwarunkowania / Zalewski Tomasz, Świątek Małgorzata (kier. tematu)
 • Business entities in the face of contemporary economics / Sokół Aneta, Drab-Kurowska Anna, Budziewicz-Guźlecka Agnieszka (kier. tematu)
 • Contemporary economic challenges : changes and directions of development / Budziewicz-Guźlecka Agnieszka, Drab-Kurowska Anna, Sokół Aneta (kier. tematu)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa : współczesne wyzwania w procesach kształcenia kompetencji ratowniczych / Zalewski Tomasz, Bulikowska Magdalena (kier. tematu)
 • Gospodarka i społeczeństwo w wymiarze przestrzennym : kapitały / Pirveli Marika, Mydłowska Elżbieta (kier. tematu)
 • Marketing usług logistycznych / Rosa Grażyna (kier. tematu)
 • Ryzyko, efektywność, inwestycje w sektorze finansów publicznych / Brzozowska Krystyna, Szaja Marta (kier. tematu)
 • Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych / Drab-Kurowska Anna (kier. tematu)
 • Stan bezpieczeństwa wodnego w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku / Zalewski Tomasz (kier. tematu)
 • Środowiskowe aspekty bezpieczeństwa wodnego / Zalewski Tomasz, Cedro Anna (kier. tematu.)
 • Value of Failure : the spectrum of challenges for the economy / Markiewicz Joanna, Gracz Leszek (kier. tematu)

 

badania statutowe i własne

 

Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii społecznej, etap II

Rok realizacji: 2018

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Buko, prof. US

 

 

Wybrane problemy transportu kolejowego i przemysłu w Polsce i Europie

Rok realizacji: 2018

Kierownik projektu: dr Tadeusz Bocheński

 

 

Dziecko jako odbiorca działań marketingu internetowego

Rok realizacji 2018

Kierownik projektu: dr Izabela Ostrowska

 

 

Efekt odbicia w transporcie samochodowym na przykładzie Polski i wybranych państw OECD

Rok realizacji: 2018

Kierownik projektu: dr Elżbieta Szaruga

 

 

Problematyka wykorzystania potencjału krajoznawczego w rozwoju regionów turystycznych. Kapitał społeczny wybranych środowisk.

Rok realizacji: 2018

Kierownik projektu: mgr Karina Tessar

 

 

Wielopłaszczyznowość relacji pomiędzy gospodarką finansową samorządów gminnych a zachodzącym na ich obszarze procesem gentryfikacji

Rok realizacji: 2017 – 2019

Kierownik projektu: dr Marta Szaja

 

 

Ryzyko – efektywność – inwestycje w sektorze finansów publicznych

Rok realizacji: 2017 – 2018

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Brzozowska

 

 

Media społecznościowe w komunikacji marketingowej

Rok realizacji 2017

Członek zespołu: prof. dr hab. Grażyna Rosa

 

 

Teoretyczne i praktyczne aspekty ekonomii społecznej, etap I

Rok realizacji: 2017

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Buko, prof. US

 

 

Możliwości rozwoju transportu intermodalnego w Polsce

Rok realizacji: 2017

Kierownik projektu: dr Tadeusz Bocheński

 

 

Zasoby materialne i niematerialne jako potencjał rozwoju gospodarczego – etap I

Rok realizacji: 2017

Kierownik projektu: dr. hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US

Członek zespołu badawczego: dr Małgorzata Brojak-Trzaskowska

 

 

Problematyka wykorzystania potencjału krajoznawczego w rozwoju regionów turystycznych. Kapitał społeczny wybranych środowisk.

Rok realizacji: 2017

Kierownik projektu: mgr Karina Tessar, dr Barbara Osóch

 

 

Współzależność między systemami finansowymi a wzrostem i rozwojem ekonomicznym (perspektywa makro-, mezzo- i mikro-)

Rok realizacji: 2017

Członek zespołu badawczego: dr Robert Rumiński

 

 

Ryzyko – Efektywność – Inwestycje w sektorze finansów publicznych

Rok realizacji: 2016 – 2017

Kierownik projektu: prof. zw. dr. hab. Krystyna Brzozowska

 

 

Narzędzia w teorii marketingu usług – II etap

Rok realizacji 2016

Kierownik projektu: prof. dr hab. Grażyna Rosa

 

 

Polityka gospodarcza, etap IV

Rok realizacji: 2016

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Buko, prof. US

 

 

Wybrane aspekty kształtowania wartości współczesnych przedsiębiorstw – etap III

Rok realizacji: 2016

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt

 

 

Analiza strukturalno-przestrzenna na podstawie ankiet na temat wdrażania koncepcji CSR w Polsce na próbie 1089 respondentów oraz przygotowanie kartodiagramów

Rok realizacji: 2016

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Wolska, prof. US

Członek zespołu badawczego: mgr Elżbieta Szaruga

 

 

Makroekonomiczne i strukturalno-gałęziowe uwarunkowania energochłonności transportu lądowego

Rok realizacji: 2016

Kierownik projektu: mgr Elżbieta Szaruga

 

 

Problematyka wykorzystania potencjału krajoznawczego (zasobów i walorów, zagospodarowania i dostępności komunikacyjnej) w rozwoju regionów turystycznych.

Rok realizacji: 2016

Kierownik projektu: dr Barbara Osóch, mgr Karina Tessar

 

 

Narzędzia w teorii marketingu usług – I etap – analiza teorii

Rok realizacji 2015

Kierownik projektu : dr hab. Grażyna Rosa prof. US

 

 

Polityka gospodarcza, etap III

Rok realizacji: 2015

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Buko, prof. US

 

 

Wybrane aspekty kształtowania wartości współczesnych przedsiębiorstw – etap II

Rok realizacji: 2015

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt

 

 

Narzędzia i metody polityki gospodarczej w zakresie rozwoju komunikacji elektronicznej

Rok realizacji: 2015

Kierownik projektu: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

 

Problematyka rozwoju regionów turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem strefy pojezierzy, obszarów wiejskich i transgranicznych.

Rok realizacji: 2015

Kierownik projektu: dr Barbara Osóch, mgr Karina Tessar

 

 

Współczesne narzędzia zarządzania finansami samorządu terytorialnego – etap II

Rok realizacji: 2014 – 2015

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Brzozowska

 

 

Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw transportowych – etap II

Rok realizacji 2014

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa prof. US

 

Marketing usług transportowych – etap II

Rok realizacji 2014

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa prof. US

 

 

Polityka gospodarcza, etap II

Rok realizacji: 2014

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Buko, prof. US

 

 

Wybrane aspekty kształtowania wartości współczesnych przedsiębiorstw – etap I

Rok realizacji: 2014

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt

 

 

Narzędzia i metody polityki gospodarczej w zakresie rozwoju komunikacji elektronicznej

Rok realizacji: 2014

Kierownik projektu: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

 

Rozwój regionów w kontekście marketingu terytorialnego, z naciskiem na obszary pojezierne

Rok realizacji: 2014

Kierownik projektu: mgr Karina Tessar

 

 

Współczesne narzędzia zarządzania finansami samorządu terytorialnego – etap I

Rok realizacji: 2013 – 2014

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Brzozowska

 

 

Polityka gospodarcza, etap I

Rok realizacji: 2013

Kierownik projektu: dr hab. Jacek Buko, prof. US

 

 

Narzędzia i metody polityki gospodarczej w zakresie rozwoju komunikacji elektronicznej

Rok realizacji: 2013

Kierownik projektu: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

 

Miasto jako obszar aktywności turystycznej i rekreacyjnej mieszkańców, na przykładzie Szczecina.

Rok realizacji: 2012 – 2017

Kierownik projektu: dr hab. Beata Meyer, prof. US

 

 

Przekształcenia rynków usług świadczonych z wykorzystaniem sieci infrastrukturałnych, etap IV

Rok realizacji: 2012

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski

 

 

Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw transportowych

Rok realizacji: 2012

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

 

 

Luka cyfrowa i wykluczenie cyfrowe jako zjawiska zagrażające budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Rok realizacji: 2012

Kierownik projektu: dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

 

 

Narzędzia i metody polityki gospodarczej w zakresie rozwoju komunikacji elektronicznej

Rok realizacji: 2012

Kierownik projektu: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

 

Polityka konkurencji na rynku usług pocztowych, etap III

Rok realizacji: 2012

Kierownik projektu: dr Anna Drab-Kurowska

 

 

Rozwój obszarów pojeziernych w kontekście marketingu terytorialnego na przykładzie Pojezierza Wełtyńskiego

Rok realizacji: 2012

Kierownik projektu: mgr Karina Tessar

 

 

Pragmatyka wykorzystania instrumentów rozwoju lokalnego i regionalnego – etap II

Rok realizacji: 2011 – 2012

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Brzozowska

 

 

Przekształcenia rynków usług świadczonych z wykorzystaniem sieci infrastrukturałnych, etap III

Rok realizacji: 2011

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski

 

 

Wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw – Etap II

Rok realizacji: 2011

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt

 

 

Lojalność młodych nabywców

Rok realizacji: 2011

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

 

 

Komunikacja marketingowa CETC -ETAP II

Rok realizacji: 2011

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

 

 

Luka cyfrowa i wykluczenie cyfrowe jako zjawiska zagrażające budowie społeczeństwa informacyjnego w Polsce

Rok realizacji: 2011

Kierownik projektu: dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

 

 

Polityka konkurencji na rynku usług pocztowych, etap II

Rok realizacji: 2011

Kierownik projektu: dr Anna Drab-Kurowska

 

 

Pragmatyka wykorzystania instrumentów rozwoju lokalnego i regionalnego – etap I

Rok realizacji: 2010 – 2011

Kierownik projektu: prof. dr hab. Krystyna Brzozowska

 

 

Przekształcenia rynków usług świadczonych z wykorzystaniem sieci infrastrukturalnych, etap II

Rok realizacji: 2010

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski

 

 

Wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw – Etap I

Rok realizacji: 2010

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt

 

 

Preferencje (studentów) w uczelniach wyższych-etap I

Rok realizacji: 2010

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

 

 

Komunikacja marketingowa CETC -ETAP I

Rok realizacji: 2010

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

 

 

Komunikacja międzykulturowa – Etap II

Rok realizacji: 2010

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

 

 

Wykluczenie cyfrowe w społeczeństwie

Rok realizacji: 2010

Kierownik projektu: dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

 

 

Ekonomika informacji w Nowej Gospodarce

Rok realizacji: 2010

Kierownik projektu: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

 

Polityka konkurencji na rynku usług pocztowych, etap I

Rok realizacji: 2010

Kierownik projektu: dr Anna Drab-Kurowska

 

 

Pomoc publiczna i jej rola we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości

Rok realizacji: 2009 – 2010

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk

Członek zespołu badawczego: dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, mgr Marta Szaja

 

 

Przekształcenia rynków usług świadczonych z wykorzystaniem sieci infrastrukturalnych, etap I

Rok realizacji: 2009

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski

 

 

Badania wybranych procesów rozwojowych przedsiębiorstw usługowych w Polsce – etap IV

Rok realizacji: 2009

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Juliusz Engelhardt

 

 

Komunikacja międzykulturowa, Etap I

Rok realizacji: 2009

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

 

 

System informacji na rynku regionalnych przewozów pasażerskich

Rok realizacji: 2009

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

 

 

Znaczenie informacji w Nowej Gospodarce

Rok realizacji: 2009

Kierownik projektu: dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

 

 

Rola e-usług publicznych w Nowej Gospodarce

Rok realizacji: 2009

Kierownik projektu: dr Henryk Babis, prof. US

 

 

Ekonomika informacji w Nowej Gospodarce

Rok realizacji: 2009

Kierownik projektu: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

 

Model funkcjonowania przedsiębiorstw tradycyjnych w przestrzeni wirtualnej, etap III

Rok realizacji: 2009

Kierownik projektu: dr Anna Drab-Kurowska

 

 

Sektor publiczny na rynku finansowym – etap I

Rok realizacji: 2008 – 2009

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Adam Szewczuk

Członek zespołu badawczego: dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj, mgr Marta Szaja

 

 

Dywersyfikacja działalności operatorów publicznych, etap III

Rok realizacji: 2008

Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Roman Czaplewski

 

 

Badania wybranych procesów rozwojowych przedsiębiorstw usługowych w Polsce – etap III

Rok realizacji: 2008

Kierownik projektu: prof. dr hab. Juliusz Engelhardt

 

 

Komunikacja marketingowa na rynku instytucji edukacyjnych

Rok realizacji: 2008

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

 

 

Komunikacja marketingowa w handlu

Rok realizacji: 2008

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

 

 

Znaczenie informacji w Nowej Gospodarce

Rok realizacji: 2008

Kierownik projektu: dr Agnieszka Budziewicz-Guźlecka

 

 

Ekonomika informacji w Nowej Gospodarce

Rok realizacji: 2008

Kierownik projektu: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

 

Model funkcjonowania przedsiębiorstw tradycyjnych w przestrzeni wirtualnej, etap II

Rok realizacji: 2008

Kierownik projektu: dr Anna Drab-Kurowska

 

 

Ekonomika informacji w Nowej Gospodarce

Rok realizacji: 2007

Kierownik projektu: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

 

Model funkcjonowania przedsiębiorstw tradycyjnych w przestrzeni wirtualnej, etap I

Rok realizacji: 2007

Kierownik projektu: dr Anna Drab-Kurowska

 

 

Współpraca kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw z bankami komercyjnymi na przykładzie wybranych krajów anglosaskich

Rok realizacji: 2006 – 2011

Kierownik projektu: dr Robert Rumiński

 

 

Ekonomika informacji w Nowej Gospodarce

Rok realizacji: 2006

Kierownik projektu: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

 

Komunikacja marketingowa w biznesie

Rok realizacji: 2005

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US

 

 

Strategiczne uwarunkowania funkcjonowania operatorów telekomunikacyjnych na rynku globalnym

Rok realizacji: 2005

Kierownik projektu: dr hab. Henryk Babis, prof. US

 

 

Analiza zmian na rynku bankowo-finansowych Perspektywa ekonomiczna i społeczna

Rok realizacji: 2004 – 2016

Kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Flejterski

Członek zespołu badawczego: dr Robert Rumiński

 

 

Konkurencja na rynku usług transportowych

Rok realizacji: 2004

Kierownik projektu: dr hab. Grażyna Rosa, prof. US