Celem głównym Projektu RID (Regionalna Inicjatywa Doskonałości) jest realizacja strategii doskonalenia jakości badań naukowych z zakresu zarządzania i ekonomiki usług poprzez ich popularyzację, umiędzynarodowienie oraz wzrost innowacyjności i użyteczności.

Realizacja opracowanej strategii doskonalenia jakości badań naukowych w sektorze usług przyczyni się do rozwoju posiadanego potencjału badawczego oraz umocnienia pozycji Uniwersytetu Szczecińskiego jako regionalnego ośrodka doskonałości naukowej i dydaktycznej o silnym powiązaniu z otoczeniem regionalnym i międzynarodowym.

Za realizację całości projektu odpowiada Kierownik Projektu, dr Tomasz Norek, zaś za realizację projektu w poszczególnych Instytutach odpowiadają Koordynatorzy Instytutowi:
dr Magdalena Kowalska – Instytut Zarządzania,
dr inż. Ireneusz Miciuła – Instytut Ekonomii i Finansów,
dr Leszek Gracz – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej.

Szczegółowe informacje o projekcie  →  Projekt RID