Nazwa Zespołu:
Gospodarka Przestrzenna
Opis:

Zasadniczym celem Zespołu jest aktywność naukowo–badawcza w obszarze dyscypliny naukowej geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Realizowane przez członków Zespołu badania naukowe oraz mające zastosowanie w praktyce działalności gospodarczej sporządzane analizy i raporty, dotyczą m. in. takich zagadnień jak: planowanie przestrzenne i towarzyszące mu konflikty, kształtowanie środowiska przestrzennego,
w tym dbałość o zachowanie ładu w przestrzeni, kreowanie zrównoważonego rozwoju w kraju
i samorządach terytorialnych, analiza regionalna, budowanie gospodarki regionów opartej na wiedzy, kreowanie wizerunku miast i regionów, modelowanie przestrzenne.

 

Dyscypliny:
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Więcej informacji:

Zespół został powołany przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Skład Zespołu:

dr hab. Beata Meyer, prof. US (kierownik),

prof. dr hab. Marek Dutkowski,

prof. dr hab. Grażyna Rosa,

dr hab. Jacek Buko, prof. US,

dr hab. Rafał Klóska, prof. US,

dr Rafał Czyżycki,

dr Anna Gardzińska,

dr Leszek Gracz,

dr Elżbieta Mydłowska,

dr Izabela Ostrowska,

dr Mariam Pirveli,

dr Agnieszka Sawińska,

dr Marta Szaja,

dr Agnieszka Tomaszewicz,

mgr Karina Tessar.

 

Kontakt:

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

 

beata.meyer@usz.edu.pl

grazyna.rosa@usz.edu.pl

marek.dutkowski@usz.edu.pl

jacek.buko@usz.edu.pl

rafal.kloska@usz.edu.pl

rafal.czyzycki@usz.edu.pl

anna.gardzinska@usz.edu.pl

leszek.gracz@usz.edu.pl

elzbieta.mydlowska@usz.edu.pl

izabela.ostrowska@usz.edu.pl

mariam.pirveli@usz.edu.pl

agnieszka.sawinska@usz.edu.pl

marta.szaja@usz.edu.pl

agnieszka.tomaszewicz@usz.edu.pl

karina.tessar@usz.edu.pl

 

 

Nazwa Zespołu:
Geografia Społeczno-Ekonomiczna
Opis:

Zespół prowadzi badania podstawowe i stosowane w zakresie dyscypliny naukowej: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

W polu zainteresowań naukowych Zespołu znajdują się m. in.: współczesne procesy społeczne
i gospodarcze w wymiarze lokalnym i regionalnym, przestrzenne dysproporcje rozwoju społeczno-ekonomicznego, rozwój miast i regionów w warunkach neoliberalnych, implikacje regionalne i lokalne rozwoju polskiej gospodarki morskiej, identyfikacja i kształtowanie potencjału turystycznego
w różnych skalach przestrzennych, analiza zagrożeń oraz ocena stanu bezpieczeństwa wodnego
w Polsce i na świecie.

 

Dyscypliny:
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Więcej informacji:

Zespół został powołany przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Skład Zespołu:

dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US (kierownik),

pracownicy Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej.

 

Kontakt:

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

 

igor.kavetskyy@usz.edu.pl

Nazwa Zespołu:
Statystyka Regionalna i Prognozy Gospodarcze
Opis:
Zespół skupia naukowców pracujących na Uniwersytecie Szczecińskim. Członkowie Zespołu specjalizują się w zastosowaniu metod ilościowych w szeroko rozumianych analizach, diagnozach
i prognozach społeczno-gospodarczych. Prowadzone badania naukowe dotyczą m. in. tematów: rozwój społeczno-gospodarczy, innowacyjność regionów, prognozowanie gospodarcze, statystyka regionów, scenariusze rozwoju gospodarki regionalnej w kontekście efektywności działalności oraz aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, jak i poszczególnych sektorów gospodarki, modelowanie zmiennych opisujących rozwój regionalny, zagadnienia związane z „ważeniem” znaczenia poszczególnych zmiennych diagnostycznych w rozwoju regionalnym oraz procedury pomiaru takiego rozwoju, współczesne problemy gospodarcze, społeczne i środowiskowe przestrzeni miejskiej i regionalnej
w kontekście zrównoważonego rozwoju, optymalizacja modeli ekonomicznych oraz ekstrakcji  wiedzy z danych eksperymentalnych. Zespół zajmuje się także zaawansowanymi badaniami na temat badania dynamiki systemów gospodarczych (oraz wybranych działów: systemów transportowych, turystyki, systemów finansowych i innych), analizując procesy stacjonarności i niestacjonarności oraz rzędy kointegracji. Poddaje pogłębionej analizie szeregi czasowe pod względem analizy trendów, cykli koniunkturalnych lub biznesowych, sezonowości i czynników losowych (tzw. „czarnych łabędzi”), uwzględniając przy tym „przerwy strukturalne” (istotne z punktu widzenia transformacji). Nierzadko łączy szereg różnych metod od wektorowych modeli regresji po wektorowe modele korekty błędem zwracając uwagę na problem dryfowania współczesnych gospodarek. Ponadto Zespół aplikuje pewne rozwiązania do zastosowań praktycznych. Członkowie Zespołu biegle posługują się narzędziami
z pogranicza ekonomii, matematyki, statystyki i informatyki. Zespół pracuje nad nowoczesnymi narzędziami, wykorzystując sztuczną inteligencję m. in. w sztucznych sieciach neuronowych
do klasyfikacji, regresji czy sieci Kohenena. 
Dyscypliny:
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Więcej informacji:

Zespół został powołany przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Skład Zespołu:

dr hab. Rafał Klóska, prof. US (kierownik),

dr Kamila Bednarz-Okrzyńska,

dr Rafał Czyżycki,

dr Anna Landowska,

dr Elżbieta Szaruga,

dr Piotr Szklarz.

 

Kontakt:

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

 

rafal.kloska@usz.edu.pl

 

Nazwa Zespołu:
Finanse Lokalne i Regionalne
Opis:
Celem Zespołu jest prowadzenie badań naukowych oraz sporządzanie praktycznych opracowań
w obszarze problematyki szeroko pojętych finansów lokalnych i regionalnych, w tym samorządowych
i programów UE oraz ich wpływie na funkcjonowanie regionów.Zainteresowania badawcze i naukowe Zespołu koncentrują się wokół problemów związanych
z zasięgiem i konsekwencjami decyzji podejmowanych na różnych szczeblach mających wpływ
na potencjał i rozwój społeczno-ekonomiczny regionów oraz ich przestrzenne uwarunkowania. Zespół koncentruje swoje analizy i badania wokół założeń, konstrukcji, celowości oraz skutków wdrażania instrumentów pobudzania rozwoju regionalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu wykorzystywanego wsparcia instytucjonalnego i instrumentalnego na potencjał i rozwój gmin
i regionów (także przygranicznych).

Obecnie Zespół prowadzi badania w zakresie efektywności działań podejmowanych przez samorządy województw służących minimalizowaniu negatywnych skutków społeczno-gospodarczych w wyniku epidemii COVID-19.

 

Dyscypliny:

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

ekonomia i finanse

Więcej informacji:

Zespół został powołany przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Skład Zespołu:

dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US (kierownik),

prof. dr hab. Krystyna Brzozowska,

dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj,

dr inż. Elżbieta Ociepa-Kicińska,

dr Monika Pettersen-Sobczyk.

 

Kontakt:

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

 

przemyslaw.pluskota@usz.edu.pl

krystyna.brzozowska@usz.edu.pl

malgorzata.gorzalczynska-koczkodaj@usz.edu.pl

elzbieta.ociepa-kicinska@usz.edu.pl

monika.pettersen-sobczyk@usz.edu.pl

 

Regionalna Gospodarka Turystyczna

Nazwa Zespołu:
Regionalna Gospodarka Turystyczna
Opis:
Celem Zespołu jest realizacja badań naukowych oraz opracowań praktycznych w obszarze dyscypliny naukowej geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, dotyczących regionalnej gospodarki turystycznej w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym. W ramach  szerokiej tematyki zadania badawcze koncentrują się wokół zagadnień takich jak: podmioty regionalnej gospodarki turystycznej i relacje zachodzące między nimi, struktura przedmiotowa regionalnej gospodarki turystycznej (podaż turystyczna), marketing turystyczny regionu, czynniki kształtujące regionalną ofertę turystyczną, determinanty rozwoju turystyki w regionie, zrównoważony rozwój turystyki
w aspekcie przestrzennym, współczesne problemy gospodarki turystycznej w regionie. 
Dyscypliny:
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Więcej informacji:

Zespół został powołany przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Skład Zespołu:

dr hab. Beata Meyer, prof. US (kierownik),

prof. dr hab. Grażyna Rosa,

dr Anna Gardzińska,

dr Leszek Gracz,

dr Izabela Ostrowska,

dr Agnieszka Sawińska,

dr Marta Szaja,

dr Agnieszka Tomaszewicz.

 

Kontakt:

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

 

beata.meyer@usz.edu.pl  

grazyna.rosa@usz.edu.pl

anna.gardzinska@usz.edu.pl

leszek.gracz@usz.edu.pl

izabela.ostrowska@usz.edu.pl

agnieszka.sawinska@usz.edu.pl

marta.szaja@usz.edu.pl

agnieszka.tomaszewicz@usz.edu.pl

 

Turystyka i Podróże

Nazwa Zespołu:
Turystyka i Podróże
Opis:

Celem działania Zespołu jest:

 

1)   Identyfikacja i kształtowanie potencjału turystycznego w wymiarze lokalnym i regionalnym:

Ø Szczegółowe aspekty rozwoju i przestrzennego zróżnicowania turystyki kulturowej, przyrodniczej i edukacyjnej.

Ø Planowanie rozwoju turystycznego i społeczno-gospodarczego JST.

Ø Przestrzenne aspekty rozwoju turystyki.

 

2)   Badania aktywności turystycznej:

Ø wybranych grup społecznych;

Ø uczestników wybranych form turystyki o motywach poznawczych oraz turystyki aktywnej
i specjalistycznej.

 

3)   Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym:

Ø Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwój kompetencji miękkich.

Ø Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość akademicka, metody poszukiwania pracy
oraz aktywizacja zawodowa.

 

4)   Analiza zagadnień związanych z obsługą ruchu turystycznego:

Ø Interpretacja w turystyce kulturowej i przyrodniczej, głównie w zakresie przewodnictwa turystycznego, jego form narracyjnych, narzędzi interpretacyjnych oraz stosowania storytellingu
w edukacji turystycznej.

Ø Problemy pilotażu i przewodnictwa.

Ø Funkcjonowanie przedsiębiorstw hotelarskich.

 

Dyscypliny:
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Więcej informacji:

Zespół został powołany przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Skład Zespołu:

dr Zbigniew Głąbiński (kierownik),

dr Tomasz Duda,

dr Daniel Szostak.

 

Kontakt:

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

 

zbigniew.glabinski@usz.edu.pl

tomasz.duda@usz.edu.pl

daniel.szostak@usz.edu.pl

Marketing Usług w Przestrzeni Europejskiej

Nazwa Zespołu:
Marketing Usług w Przestrzeni Europejskiej
Opis:

Problematyka badawcza Zespołu obejmuje:

Ø usługi osadzone w szeroko rozumianej przestrzeni europejskiej;

Ø regionalne i ponadregionalne usługi medyczne, transportowe, turystyczne;

Ø marketing usług w ujęciu przestrzennym (internetowych, optycznych, transportowych, komunalnych, turystycznych);

Ø negocjacje i komunikację w ujęciu międzynarodowym i międzykulturowym;

Ø budowanie relacji z interesariuszami z uwzględnieniem różnic regionalnych i kulturowych;

Ø zachowania konsumentów w kontekście różnic regionalnych w Polsce i na świecie;

Ø marketing internetowy w przestrzeni europejskiej;

Ø marketing międzynarodowy;

Ø marketing miast i regionów;

Ø marketing jednostek samorządu terytorialnego.

 

Dyscypliny:

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

nauki o zarządzaniu i jakości

Więcej informacji:

Zespół został powołany przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Skład Zespołu:

prof. dr hab. Grażyna Rosa (kierownik),

dr hab. Beata Meyer, prof. US,

dr Anna Gardzińska,

dr Leszek Gracz,

dr Izabela Ostrowska,

dr Agnieszka Sawińska,

dr Marta Szaja,

dr Agnieszka Tomaszewicz.

 

Kontakt:

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

 

grazyna.rosa@usz.edu.pl

beata.meyer@usz.edu.pl

anna.gardzinska@usz.edu.pl

leszek.gracz@usz.edu.pl

izabela.ostrowska@usz.edu.pl

agnieszka.sawinska@usz.edu.pl

marta.szaja@usz.edu.pl

agnieszka.tomaszewicz@usz.edu.pl

 

Marketing Miejsc

Nazwa Zespołu:
Marketing Miejsc
Opis:
Celem Grupy Badawczej jest realizacja badań naukowych oraz opracowań praktycznych dotyczących brandingu i marketingu miejsca utożsamianego nie tylko z jednostkami podziału terytorialnego (marketing gminy, miasta, województwa, regionu, państwa), ale także obszarami i punktami
o niesformalizowanym, często uznaniowym zasięgu przestrzennym.

W polu zainteresowań naukowych Zespołu znajduje się m. in.:

Ø problematyka marki narodowej, krajowej, państwowej i jej wpływu na kształtowanie się poglądów i postaw obywateli, w tym postaw i  zachowań przedsiębiorczych, oraz ich postrzegania przez obcokrajowców;

Ø rozwijanie narzędzi promocji możliwych do wykorzystania w marketingu miejsc;

Ø ewaluacja wymiany informacji i emocji w odniesieniu do miejsca;

Ø wielokryterialna ocena systemów identyfikacji wizualnej miejsca;

Ø komunikacja pomiędzy ideami i politykami przeprowadzanymi przez włodarzy miast
a mieszkańcami (marketing w miejscu);

Ø wizerunek miejsca a jego tożsamość – współczesne relacje i zależności.

 

Dyscypliny:
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Więcej informacji:

Zespół został powołany przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Skład Zespołu:

dr hab. Paweł Czapliński, prof. US (kierownik),

dr hab. Igor Kavetskyy, prof. US,

dr hab. Michał Kupiec, prof. US,

dr Anna Czaplińska,

dr Jacek Rudewicz,

mgr Tomasz Bodnar.

 

Kontakt:

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

 

pawel.czaplinski@usz.edu.pl

igor.kavetskyy@usz.edu.pl

 

Nazwa Zespołu:
Ekosystem Informacji i Społeczeństwa 5.0
Opis:

Celem Grupy Badawczej jest realizacja badań naukowych oraz opracowań praktycznych w obszarze problematyki polityki społeczno-gospodarczej, ekonomiki informacji oraz społeczeństwa informacyjnego.

Zainteresowania badawcze i naukowe Zespołu koncentrują się wokół konwergencji systemów komunikacji, ekosystemu informacji w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Zespół prowadzi badania dotyczące takich zagadnień jak m. in.: regulacje sektorowe w obszarze rynków infrastrukturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku  telekomunikacyjnego
i pocztowego, wykluczenie społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia cyfrowego, dobra regulacja, gospodarka 4.0, społeczeństwo 5.0 oraz kompetencje cyfrowe.

W ramach projektu wdrożeniowego „Młody e-lider” (POWR.03.01.00-00-T080/18-00),  równolegle realizowany jest projekt badawczy nt. „Kompetencje cyfrowe i przedsiębiorcze uczniów szkół podstawowych i średnich oraz nauczycieli”. W zakresie kompetencji cyfrowych prowadzone są działania mające na celu zidentyfikowanie:

Ø poziomu kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych i średnich;

Ø poziomu kompetencji przedsiębiorczych wśród uczniów szkół podstawowych i średnich;

Ø barier ograniczających podnoszenie kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych
i średnich;

Ø barier ograniczających podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych wśród uczniów szkół podstawowych i średnich;

Ø poziomu kompetencji cyfrowych  i przedsiębiorczych wśród nauczycieli szkół podstawowych
i średnich;

Ø wypracowanie modelu kształtowania kompetencji cyfrowych wśród dzieci i młodzieży.

 

Ponadto Zespół współpracuje z regulatorem rynku pocztowego i telekomunikacyjnego w Polsce – Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE). Współpraca ta dotyczy badań nad problemami  regulacji rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w Polsce w dobie rozwoju e-gospodarki.

 

Dyscypliny:
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Więcej informacji:

Zespół został powołany przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Skład Zespołu:

dr hab. Agnieszka Budziewicz-Guźlecka,

dr hab. Anna Drab-Kurowska.

 

Kontakt:

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

 

agnieszka.budziewicz-guzlecka@usz.edu.pl

anna.drab-kurowska@usz.edu.pl

 

Nazwa Zespołu:
Technologie Informacyjno-Komunikacyjne
Opis:

Celem Grupy Badawczej jest realizacja badań naukowych oraz opracowań praktycznych w obszarze rozwoju i skutków społeczno-gospodarczych wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Zainteresowania badawcze i naukowe Zespołu koncentrują się wokół takich zagadnień jak:

Ø społeczeństwo informacyjne;

Ø wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce, administracji i edukacji (e-learning);

Ø funkcjonowanie sektora teleinformatycznego (telekomunikacja i IT) w tym problemów związanych z regulacją tego sektora;

Ø wykorzystanie narzędzi informatycznych w analizach biznesowych (business intelligence);

Ø analizy wielokryterialne;

Ø bezpieczeństwo teleinformatyczne.

 

Dyscypliny:
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
Więcej informacji:

Zespół został powołany przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

dr hab. Adam Stecyk, prof. US (kierownik),

Kontakt:

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

 

adam.stecyk@usz.edu.pl

 

Nazwa Zespołu:
Obszary Metropolitalne
Opis:
Celem Zespołu jest prowadzenie badań naukowych oraz sporządzanie praktycznych opracowań
w obszarze problematyki szeroko pojętego potencjału gospodarczego obszarów metropolitalnych, zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym. 

Zainteresowania badawcze i naukowe Zespołu koncentrują się wokół problemów związanych
z gospodarczym potencjałem obszarów metropolitalnych oraz ich wpływem na rozwój lokalny
i regionalny. Zakres tematyczny obejmuje również badania związane z przestrzennym rozmieszczeniem obszarów przygranicznych oraz zachodzących w nich procesów społeczno-ekonomicznych.

Zespół prowadzi badania dotyczące takich zagadnień jak: potencjał ekonomiczny regionów przygranicznych w Europie, ekonomiczny i gospodarczy potencjał obszarów metropolitalnych
ze szczególnym uwzględnieniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, zrównoważony rozwój
w obszarach metropolitalnych, usługi w obszarach metropolitalnych, finanse obszarów metropolitalnych.

 

Dyscypliny:

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

ekonomia i finanse

Więcej informacji:

Zespół został powołany przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Skład Zespołu:

dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US (kierownik),

prof. dr hab. Krystyna Brzozowska,

dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj,

dr inż. Elżbieta Ociepa-Kicińska,

dr Monika Pettersen-Sobczyk.

 

Kontakt:

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

 

przemyslaw.pluskota@usz.edu.pl

krystyna.brzozowska@usz.edu.pl

malgorzata.gorzalczynska-koczkodaj@usz.edu.pl

elzbieta.ociepa-kicinska@usz.edu.pl

monika.pettersen-sobczyk@usz.edu.pl

Nazwa Zespołu:

Healthlife

Opis:

Motywem działania Zespołu jest łączenie perspektyw wielu dyscyplin naukowych w celu poszerzania świadomości społecznej o zdrowym stylu życiu człowieka jako jednostki w bezpiecznym środowisku. Interdyscyplinarność działania pozwala na integrację celów naukowych z potrzebami branży gospodarczej tworząc przestrzeń funkcjonalną do koopetycji społeczno – gospodarczej.

Aktualne obszary badawcze zostały podzielone na komponenty:

Komponent „RescueLab”

Cel – powszechna implementacja resuscytacji krążeniowo-oddechowej poprzez optymalizację procesów wdrożeniowych w oparciu m. in. o zmienne sytuacyjne, psycho-fizyczne, ekonomiczne, przestrzenne, społeczne, socjologiczne, środowiskowe, sprzętowe, prawno-administracyjne oraz epidemiologiczne.

Aktualne tematy badawcze: (dostęp do kilku tysięcy badanych)

 • optymalizacja, efektywność, skuteczność i wydajność resuscytacji krążeniowo–oddechowej różnych grup badawczych z uwzględnieniem ww. zmiennych;
 • skuteczność edukacji ratowniczej w oparciu o różnorodne modele dydaktyczne (tradycyjne, zdalne, z wykorzystaniem aplikacji i innych technologii).

Komponent „HealthLab”:

Cel – powszechna implementacja zasad zdrowego stylu życia poprzez optymalizację procesów zdrowotnych w oparciu m. in. o zmienne sytuacyjne, psycho-fizyczne, ekonomiczne, przestrzenne, społeczne, socjologiczne, środowiskowe, sprzętowe, prawno-administracyjne oraz epidemiologiczne.

Aktualne tematy badawcze:

 •  parametry zdrowotne wyizolowanej mikrospołeczności w zagrożeniu epidemiologicznym;
 • stworzenie autonomicznego modelu funkcjonalnego mikrospołeczeństw w pandemii.

Komponent „Safety”:

Cel – powszechna implementacja zasad zintegrowanego bezpieczeństwa poprzez optymalizację procesów tworzenia systemu bezpieczeństwa w środowisku wodnym w oparciu m. in. o zmienne sytuacyjne, psycho-fizyczne, ekonomiczne, przestrzenne, społeczne, socjologiczne, środowiskowe, sprzętowe, prawno-administracyjne oraz epidemiologiczne.

Aktualne tematy badawcze:

 •  zarządzanie systemami bezpieczeństwa i ratownictwa w warunkach standardowych oraz epidemiologicznych;
 • uwarunkowania wypadkowości i śmierci na obszarach wodnych oraz utonięć;
 •  szacowanie ryzyka, analizy zagrożeń oraz kategoryzacje kąpielisk;
 •  modelowanie mapowe, funkcjonalne i ekonomiczne operacyjności ratowniczej;
 •  optymalizacja, efektywność, skuteczność i wydajność działań ratowniczych oraz edukacji
  dla bezpieczeństwa.

Zespół aktywnie uczestniczy w działalności i organizacji krajowych oraz międzynarodowych podmiotów m.in.: European Resuscitation Council, International Lifesaveing Federation, Polska Rada Resuscytacji, Polish Lifesaving Federation, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zespół cyklicznie organizuje konferencje pn. „Kongres Bezpieczeństwa Wodnego” oraz „Onduty”.

 

Dyscypliny:

geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,

nauki o kulturze fizycznej,

nauki o Ziemi i środowisku,

nauki o bezpieczeństwie,

nauki o zdrowiu

Więcej informacji:

Zespół został powołany przy Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

Członkami zespołu są pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, doktoranci oraz studenci z koła naukowego pn. SafeWater” oraz kierunku „Bezpieczeństwo wodne” otwarci na nowe kontakty
i współpracę z zainteresowanymi osobami lub jednostkami.

Kontakt:

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Uniwersytetu Szczecińskiego

ul. Mickiewicza 18, 70-383 Szczecin

 

dr Tomasz Zalewski: tomasz.zalewski@usz.edu.pl

mgr Maria Adamczyk: maria.adamczyk@usz.edu.pl

mgr Apoloniusz Kurylczyk:  apoloniusz.kurylczuk@usz.edu.pl

mgr Remigiusz Olejniczak: remigiusz.olejniczak@usz.edu.pl

 

ZESPÓŁ BADAWCZY „MIASTO”

NAZWA:  Zespół badawczy „Miasto”

OPIS:
Interdyscyplinarny zespół badawczy „Miasto” skupia naukowców pracujących na Uniwersytecie Szczecińskim. Członkowie zespołu reprezentują dyscypliny takie jak: socjologia (miasta i regionu), geografia (społeczna i ekonomiczna), ekonomia, antropologia.  Zajmujemy się teorią i praktyką studiów miejskich, przyglądając się w szczególności Szczecinowi i innym miastom regionu. Oprócz wspólnych prac badawczych organizujemy spotkania, konferencje, stale współpracujemy z Sekcją Socjologii Miasta PTS.

DYSCYPLINY:  nauki socjologiczne, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o kulturze i religii

Zespół został powołany przy Instytucie Socjologii, jego skład jest następujący: Maciej Kowalewski, Instytut Socjologii (Instytut Socjologii, kierownik), Robert Bartłomiejski (IS), Tadeusz Bocheński (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej), Paweł Czapliński (IGPiGSE), Marek Dutkowski (IGPiGSE), Anna Królikowska (IS), Kalina Kukiełko-Rogozińska (IS), Natalia Maksymowicz (IS), Jacek Rudewicz (IGPiGSE).

Ciągle zapraszamy nowych członków!

KONTAKT:  Instytut Socjologii, maciej.kowalewski@usz.edu.pl

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM

NAZWA: Zespół  Zarządzania Transportem

OPIS:
Celem grupy badawczej jest realizacja badań naukowych oraz opracowań praktycznych w obszarze problematyki zarządzania, ekonomiki oraz technologii transportu.
Zainteresowania badawcze i naukowe zespołu koncentrują się wokół problemów funkcjonowania systemów transportowych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych gałęzi transportu (transport samochodowy, kolejowy, morski, lotniczy oraz wodny śródlądowy).

DYSCYPLINY: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Zespół prowadzi badania dotyczące takich zagadnień jak m.in.: międzygałęziowa integracja procesów transportowych, konkurencja i kooperacja w transporcie (w międzynarodowych przewozach ładunków i pasażerów), zarządzanie infrastrukturą i przedsiębiorstwami transportowymi, zrównoważony rozwój transportu (środowiskowe i społeczne skutki działalności transportowej, CSR, odwrócone łańcuchy transportowe), decyzje transportowe w łańcuchach logistycznych (badania popytu, wybór gałęzi transportu), dostępności transportowej, zarządzania mobilnością.

INSTYTUT  STUDIÓW  REGIONALNYCH   ISR SZCZECIN

Pracownicy Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej zostali zaproszeni do aktywnego udziału w strukturach Instytut Studiów Regionalnych. Ten analityczno-doradczy podmiot, działa w formule think tanku. Współpracuje ze środowiskami naukowymi Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego i innych ośrodków naukowych. W kręgach współpracy ISR znajdują się władze lokalne oraz władze na szczeblu krajowym (m.in. Ministerstwo Infrastruktury oraz Ministerstwo Ochrony Środowiska), a także organizacje pozarządowe.

Obszarem zainteresowań Instytutu jest szeroko rozumiany rozwój regionalny i lokalny. Pole zainteresowań naukowych dotyczy gospodarki morskiej, regionalnej aktywności gospodarczej, relacji regionu z obszarami państw sąsiednich, procesów metropolizacji, rozwoju infrastruktury, inwestycji o różnej skali oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostek samorządu terytorialnego.

Wśród aktywności instytutu znajdują się: zorganizowane konferencje i spotkania poświęcone idei Waterfront i idei Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. IST współpracując ściśle z Fundacją Klaster Polskie Jachty realizowany jest także projekt powstania Centrum Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Jachtowego, który w swoich podstawowych założeniach stanie się bazą postępu innowacyjnego, zapleczem marketingowo- promocyjnym oraz oknem wystawowym Polski na Europę.

http://www.isr.info.pl/obiektyw/informacje-i-opinie/

 

 GRUPA  „SZCZECIN  ZNANY  I  HISTORYCZNY”

Grupa Szczecin znany i historyczny działająca w mediach społecznościowych  łączy około 30 tysięcy osób (10.2020) zainteresowanych historią miasta i jego okolic oraz dziejami Pomorza Zachodniego. Aktywni członkowie grupy oraz zespół administratorów publikują materiały zdjęciowe i filmowe, własne artykuły i prace, opinie dotyczące burzliwej i fascynującej  historii Szczecina. Miasta, które poszukuje swojej tożsamości. Członkowie grupy bez uprzedzeń eksplorują i prezentują fakty z  odległej historii, przeszłości powojennej, działań wojennych oraz okresu po II wojnie Światowej i okresu transformacji ustrojowej. Grupa interesuje się nie tylko historią, publikuje posty dotyczące faktów z życia miasta, życia kulturalnego, marynistyki, gospodarki, obyczajów, sylwetek mieszkańców, sztuki, urbanistyki i architektury. Publikowane treści dają okazję do tworzenia się forum dyskusyjnego, dzielenia wspomnieniami i odniesieniami do teraźniejszości. Celem grupy jest rozwijanie świadomości oraz tożsamości mieszkańców Szczecina, poszukiwanie informacji oraz integracja środowiska osób aktywnych w obszarze historii. Grupa umożliwia prezentowanie i tworzenie inicjatyw upamiętniających dzieje Szczecina i jego mieszkańców.   

Facebook Szczecin znany i historyczny

 

 

Grupy badawcze działające w Uniwersytecie Szczecińskim:    http://grupybadawcze.usz.edu.pl/