Konferencja “Implications of Sustainable Development in Spatial Management and E-Economy. E-Economy. E-Geography” została zrealizowana w ramach projektu Implications of Sustainable Development in Spatial Management and E-Economy, E-Economy, E-Geography, w ramach programu Doskonała Nauka.

Jest to prestiżowa konferencja, mająca szeroki wymiar międzynarodowy. Nawiązuje  do cyklu konferencji „ŁĄCZNOŚĆ”. Od lat podejmowana jest wymiana doświadczeń nie tylko na gruncie krajowym, ale i międzynarodowym, współpracując ściśle z Aalborg University w Kopenhadze w ramach organizowanych konferencji naukowych. Każdego roku uczestnikami konferencji są przedstawiciele kluczowych ośrodków naukowych zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Konferencja ta stanowi doskonałą platformę doświadczeń, pomiędzy regulatorem rynku (UKE) w Polsce, instytucjami naukowymi w Polsce, jak i za granicą. Efektem tego jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami, co skutkuje powstawaniem wspólnych inicjatyw naukowych (projekty, publikacje, artykuły).

W tegorocznej konferencji (13 maja 2020 roku), która miała charakter on-line udział brało około 100 osób. Podczas konferencji zaprezentowano 27 wystąpień w dwóch równoległych panelach dyskusyjnych oraz 50 posterów w sesji posterowej on-line. Należy wskazać, że uczestnikami konferencji byli przedstawiciele ośrodków naukowych w Polsce (15 ośrodków naukowych), Danii, Austrii, Słowenii, Rosji i Bułgarii.  Konferencja ta zdobyła uznanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Pozyskane środki umożliwiły wydanie artykułów zaprezentowanych w ramach konferencji zarówno w Wydawnictwie Uniwersytetu Szczecińskiego (8 monografii), jak i w wysokopunktowanych zagranicznych czasopismach (np. Sustainability).

  https://lacznosc.usz.edu.pl/

FORUM SAMORZĄDOWE

Forum Samorządowe jest konferencją organizowaną  cyklicznie od 2004 roku, w której uczestniczyli reprezentanci Rządu RP, Parlamentu Europejskiego, samorządów i najważniejszych polskich ośrodków akademickich.  Od 2010 roku w konferencji brali udział również przedstawiciele krajów członkowskich Unii Europejskiej z basenu Morza Bałtyckiego oraz przedstawiciele państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń i opinii pomiędzy reprezentantami administracji rządowej, samorządowej, środowiska naukowego
i gospodarczego na temat efektywności struktur samorządowych oraz możliwości rozwoju i umacniania międzynarodowej współpracy samorządowej.

Tematyka konferencji dotyczyła zagadnień z obszaru finansów jednostek samorządu terytorialnego, roli samorządów w stymulowaniu innowacyjności
i budowaniu płaszczyzn współpracy gospodarczej, obszarów i kierunków współpracy pomiędzy środowiskiem nauki a samorządami, a także Partnerstwa Wschodniego oraz innych unijnych programów wsparcia.

Inicjatorem wydarzenia był śp. prof. dr hab. Adam Szewczuk, Kierownik Katedry Finansów Publicznych  Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

V Forum Samorządowe:

(Szczecin 2009 r.)

Tytuł konferencji:
Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu gospodarczego i finansowego

Organizator:
Uniwersytet Szczeciński, Województwo Zachodniopomorskie

Podczas konferencji poruszane były tematy związane z samodzielnością finansową JST w Polsce, wskazano na skutki wyhamowania procesu decentralizacji w zarządzaniu finansami publicznymi. Zwrócono istotną uwagę na możliwości pozyskiwania przez JST środków m. in. z partnerstwa publiczno-prywatnego czy papierów dłużnych. Dyskusja dotyczyła także oceny stanu infrastruktury w polskich JST i jej wpływu na lokalizację inwestycji.

 

VI Forum Samorządowe (I Międzynarodowe Forum Samorządowe)

(Szczecin 2010 r.)

 

Tytuł konferencji:
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju regionalnego w Polsce, Niemczech i Ukrainie

Organizator:
Uniwersytet Szczeciński, Województwo Zachodniopomorskie, Miasto Szczecin

Celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi reprezentantami administracji rządowej, samorządowej, środowiska gospodarczego i naukowego na temat efektywności struktur samorządowych. Poruszona została kwestia możliwości rozwoju i umacniania międzynarodowej współpracy samorządowej oraz określenia jej warunków i obszarów. Konferencja zgromadziła niemal 300 uczestników – przedstawicieli wszystkich szczebli administracji publicznej oraz środowiska naukowego i gospodarczego z poszczególnych krajów, twórczo dyskutujących o najważniejszych problemach samorządu terytorialnego i jego znaczeniu dla rozwoju regionalnego.

 

VII Forum Samorządowe

(Szczecin 2011 r.)

Tytuł konferencji:
Wyzwania dla samorządów terytorialnych w nowej perspektywie europejskiej

Organizator:
Uniwersytet Szczeciński, Województwo Zachodniopomorskie

Forum zgromadziło ponad 300 uczestników z krajów członkowskich Unii Europejskiej: Polski, Niemiec, Szwecji, Czech, Słowacji, Węgier, a także partnerów z Europy Wschodniej: Ukrainy i Mołdawii, którzy dyskutowali o najważniejszych problemach samorządów terytorialnych, ich znaczeniu dla rozwoju regionalnego, finansach jednostek samorządu terytorialnego. Podniesiono także rolę partnerstwa publiczno-prywatnego oraz wskazano na możliwości współpracy gospodarczej regionów oraz roli nauki w tym zakresie.

 

VIII Forum Samorządowe

(Szczecin 2012 r.)

Tytuł konferencji:
Partnerstwo instytucjonalne i gospodarcze szansą na zrównoważony rozwój regionów Europy

Organizator:
Uniwersytet Szczeciński, Województwo Zachodniopomorskie

Na konferencji poruszono tematy związane z wdrażaniem nowej strategii rozwoju regionalnego i roli regionów bałtyckich we wdrażaniu europejskiej strategii Europa 2020. Dyskusja dotyczyła także tematu integracji gospodarczej w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz problemów i korzyści konsolidacji terytorialnej samorządów w Europie.

IX Forum Samorządowe

(Kołobrzeg 2013 r.)

Tytuł konferencji:
Wzrost i rozwój potencjału Europy poprzez inwestycje w innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę regionów

Organizator:
Uniwersytet Szczeciński, Województwo Zachodniopomorskie, Miasto Kołobrzeg

Na konferencji podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak podnieść atrakcyjność regionów. Dyskusja toczyła się wokół tematu „Skuteczne wykorzystanie potencjału regionów poprzez inwestycje w naukę i innowacje”. Wszyscy uczestnicy dyskusji zgodnie przyznali, że jednym z najważniejszych sposobów na rozwój i podniesienie atrakcyjności regionów jest stwarzanie dobrego klimatu dla przedsiębiorców i szczególne promowanie tych, którzy mają innowacyjne pomysły.

 

X Forum Samorządowe

(Kołobrzeg 2014 r.)

Tytuł konferencji:
10 lat polskich samorządów w Unii Europejskiej

Organizator:
Uniwersytet Szczeciński, Województwo Zachodniopomorskie, Miasto Kołobrzeg

Na konferencji dominowały tematy związane z szeroko rozumianym członkostwem w Unii Europejskiej nie tylko z powodu okrągłej rocznicy, ale także  dlatego, że w każdej dziedzinie życia obecna była i jest wspólnota europejska. Na Forum powstała koncepcja zmiany jakości polityki regionalnej.

 

XI Forum Samorządowe

(Kołobrzeg 2015 r.)

Tytuł konferencji:
25 lat doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce – wyzwania na przyszłość.

Organizator:
Uniwersytet Szczeciński, Województwo Zachodniopomorskie, Miasto Kołobrzeg

Problematyka poruszana na Forum koncentrowała się wokół możliwości realizacji celów Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na poziomie regionalnym. Dyskutowano także o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed europejską polityką regionalną w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Na koniec dokonano podsumowania doświadczeń 25-lecia polskich samorządów w sektorze finansów publicznych.

 

XII Forum Samorządowe

(Szczecin 2016 r.)

Tytuł konferencji:
Wyzwania Unii Europejskiej a stabilność finansów samorządowych

Organizator:
Uniwersytet Szczeciński, Województwo Zachodniopomorskie

Dyskusja dotyczyła problemów zamożności i braku wypłacalności JST w Polsce, mechanizmów funkcjonowania strefy Euro oraz współpracy sektora publicznego z partnerami prywatnymi w realizacji przedsięwzięć użyteczności publicznej. Stanowiła doskonałe pole do wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego, prywatnego i sektora non-profit.

 

XIII Forum Samorządowe

(Szczecin 2017 r.)

Tytuł konferencji:
Ryzyko – efektywność – inwestycje w sektorze finansów publicznych

Organizator:
Uniwersytet Szczeciński

Konferencja poświęcona była ryzyku w sektorze finansów publicznych, czynnikom go kształtującym, obszarami jego występowania jak również instrumentom, które są wykorzystywane do zarządzania ryzykiem i sposobami jego minimalizowania. Poruszono także zagadnienia związane z efektywnością finansowania JST. Uczestnicy konferencji starali się odpowiedzieć na pytanie, czy efektywność w sektorze publicznym jest w ogóle możliwa? Czy jest działaniem koniecznym czy stanowi tylko pozorne działania? Dodatkowym atutem Konferencji była prezentacja firmy CO-UNITY/Toshiba dotycząca Oświetlenia w sektorze publicznym.

 

XIV Forum Samorządowe

(Szczecin 2018 r.)

Tytuł konferencji:
Gospodarka finansowa i współdziałanie w sektorze publicznym

Organizator:
Uniwersytet Szczeciński

Podczas konferencji uwaga była skierowana w głównej mierze na kwestię propagowania i rozwoju przedsiębiorczości na rzecz rozwoju samorządności. Przedstawione zostały m.in. wyniki badania obejmującego 48 gmin na terenie całego kraju i zidentyfikowania stosowanych przez samorządy narzędzi motywujących do rozwoju przedsiębiorczości. Podkreślone zostało także znaczenie aktywizowania młodych ludzi i wyrabiania w nich postawy przedsiębiorczości. Uczestnicy Konferencji podkreślili. że samorządy powinny w większej niż dotychczas skali korzystać z możliwości emisji obligacji komunalnych, szczególnie obligacji Catalyst.

 

XV Forum Samorządowe

(Szczecin 2019 r.)

Tytuł konferencji:
3 dekady samorządu terytorialnego w Polsce

Organizator:
Uniwersytet Szczeciński

Konferencja poświęcona została problemom oceny sytuacji finansowej JST w kontekście zamożności oraz niezależności dochodowej JST w aspekcie uzyskiwania dochodów własnych. Zaprezentowana została wieloaspektowa analiza nowego instrumentu finansowego, jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości i zakres wprowadzania e-administracji jako jednego z głównych parametrów świadczących o zaawansowaniu rozwoju cyfryzacji na poziomie administracji publicznej, zarówno szczebla centralnego, jak
i samorządowego.

http://forumsamorzadowe.wzieu.pl/2019/

 

 

 

MARKETING PRZYSZŁOŚCI. TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY.

Konferencja „Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty” była organizowana cyklicznie w październiku w latach 2005-2019 przez Katedrę Marketingu Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Tematyka konferencji skupiała się na zagadnieniach marketingowych, zwłaszcza zachowaniach konsumentów oraz marketingu miast i regionów. Corocznie w październiku przez trzy dni naukowcy reprezentujący różne środowiska naukowe oraz praktycy spotykali się, by zaprezentować wyniki swoich badań i wziąć udział w dyskusjach panelowych. Konferencji towarzyszyły publikacje naukowe w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, później: Marketing i Zarządzanie.

Przewodnicząca Rady Programowej –  prof. dr hab. Grażyna Rosa,

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego – dr Agnieszka Smalec.

Tematy przewodnie:

I konferencja w 2005 r.:

Media w kreowaniu wizerunku

 

II konferencja w 2006 r.:

Interakcje w kształtowaniu  partnerstwa organizacji z otoczeniem

 

III konferencja w 2007 r.:

W kierunku zintegrowanej komunikacji marketingowej

 

IV konferencja w 2008 r.:

Kształtowanie wizerunku marki

 

V konferencja w 2009 r.:

 1. Partnerstwo w marketingu
 2. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej

 

VI konferencja w 2010 r.:

 1. Partnerstwo i komunikacja w regionie
 2. Zachowania podmiotów na konkurencyjnym rynku

 

VII konferencja w 2011 r.:

 1. Konsument i przedsiębiorstwo w ewoluującym otoczeniu
 2. Marketing miejsc

 

VIII konferencja w 2012 r.:

 1. Orientacja na klienta i wizerunek podmiotów rynkowych
 2. Strategie marketingowe miast i regionów

 

IX konferencja w 2013 r.:

Orientacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego i instytucji publicznych

 

X konferencja w 2014 r.:

 1. Współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu
 2. Kierunki rozwoju marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego

 

XI konferencja w 2015 r.:

 1. Kierunki rozwoju komunikacji marketingowej
 2. Konsument na tle zmian zachodzących w otoczeniu

 

XII konferencja w 2016 r.:

 1. Relacje z konsumentem w handlu i usługach w kontekście zmian w otoczeniu
 2. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej w sferze publicznej i prywatnej

 

XIII konferencja w 2017 r.:

 1. Orientacja na klienta we współczesnym świecie
 2. Partnerstwo i komunikacja podmiotów w regionie

 

XIV konferencja w 2018 r.:

 1. Klient w orientacji współczesnych podmiotów
 2. Trendy w komunikacji marketingowej

 

XV konferencja w 2019 r.:

Podmioty rynkowe (i konsument) a nowe wyzwania – partnerstwo, komunikacja i zarządzanie