"Implications of Sustainable Development in Spatial Management and E-Economy. E-Economy. E-Geography"

Projekt pt. „Implications of Sustainable Development in Spatial Management   and E-Economy. E-Economy. E-Geography”
w ramach programu Doskonała Nauka

Zadaniem projektu jest upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych
w ramach międzynarodowej konferencji naukowej. Projekt ma zasięg międzynarodowy poprzez aktywne uczestnictwo naukowców z innych krajów.

Należy wskazać na bardzo wysoki poziom oddziaływania na popularyzację nauki poprzez opracowania monograficzne, które oprócz wersji tradycyjnej, będą udostępniane na elektronicznej platformie.

W ramach projektu została zrealizowana Konferencja “Implications of Sustainable Development in Spatial Management and E-Economy. E-Economy. E-Geography”
która jest prestiżową konferencją, mającą szeroki wymiar międzynarodowy. Konferencja ta jest kolejną konferencją, nawiązującą do cyklu konferencji „ŁĄCZNOŚĆ”.
Od lat podejmowana jest wymiana doświadczeń nie tylko na gruncie krajowym, ale i międzynarodowym, współpracując ściśle z Aalborg University w Kopenhadze w ramach organizowanych konferencji naukowych.
Każdego roku uczestnikami konferencji są przedstawiciele kluczowych ośrodków naukowych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
Konferencja ta stanowi doskonałą platformę doświadczeń pomiędzy regulatorem rynku (UKE) w Polsce, instytucjami naukowymi w Polsce, jak i za granicą.
Efektem tego jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami, co skutkuje powstawaniem wspólnych inicjatyw naukowych (projekty, publikacje, artykuły).

W tegorocznej konferencji (13 maja 2020 roku), która miała charakter on-line udział brało około 100 osób.
Podczas konferencji zaprezentowano 27 wystąpień w dwóch równoległych panelach dyskusyjnych oraz 50 posterów w sesji posterowej on-line.
Należy wskazać, że uczestnikami konferencji byli przedstawiciele ośrodków naukowych w Polsce (15 ośrodków naukowych), Danii, Austrii, Słowenii, Rosji i Bułgarii.
Konferencja ta zdobyła uznanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Pozyskane środki umożliwiły wydanie artykułów zaprezentowanych w ramach konferencji zarówno w Wydawnictwie UniwersytetuSzczecińskiego (8 monografii), jak i w wysokopunktowanych zagranicznych czasopismach (np. Sustainability).

Wartość projektu 47 000 zł

Zespół (prof. dr hab. Grażyna Rosa, dr hab. Jacek Buko prof. US, dr hab. Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, dr hab. Anna Drab-Kurowska, dr hab. Wiesław Maziarz prof. US, dr hab. Maciej Czaplewski, prof. US)

Cele projektu:

 • propagowanie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań prowadzonych
  w ośrodkach krajowych i międzynarodowych, w zakresie nauk ekonomicznych
  w dyscyplinach: ekonomia, nauki o zarządzaniu, gospodarka przestrzenna i geografia społeczno-ekonomiczna;
 • stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń dla uczonych reprezentujących ośrodki krajowe i międzynarodowe,
  prowadzących badania koncentrujących się w ramach teoretyczno-empirycznych nauk społecznych;
 • doskonalenie kompetencji merytorycznych kadry naukowo-dydaktycznej poprzez możliwość wymiany myśli,
  doświadczeń i prezentowania wyników badań w szczególności poprzez dyskusję nad metodyką badań ilościowych i jakościowych oraz szerzej metodologią nauk ekonomicznych;
 • wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Szczecińskiego jako ośrodka naukowo-badawczego propagującego naukę poprzez inicjowanie spotkań uczonych z kraju i zagranicy;
 • umiędzynarodowienie i budowanie potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu Szczecińskiego dzięki współpracy z zagranicą w formie: publikacji,
  seminariów, konferencji, warsztatów, wyjazdów studyjnych, wspólnych projektów, etc.;
 • doskonalenie warsztatu naukowego pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego poprzez wymianę doświadczeń z przedstawicielami międzynarodowego świata nauki w zakresie form
  i sposobów upowszechniania nauki;
 • wypracowanie modelu upowszechniania nauki na Uniwersytecie Szczecińskim w oparciu
  o doświadczenia krajowe i międzynarodowe uzyskane podczas konferencji;
 • budowanie dobrych praktyk w prowadzeniu badań naukowych i upowszechnianiu nauki wśród studentów i doktorantów.

Strona konferencji:

https://lacznosc.usz.edu.pl

"Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości pospolitej w wielkim mieście jako efekt współoddziaływania obszarów społecznych i determinant przestrzennych"

 

Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości pospolitej w wielkim mieście jako efekt współoddziaływania obszarów społecznych i determinant przestrzennych

Projekt badawczy pt. „Przestrzenne zróżnicowanie przestępczości pospolitej w wielkim mieście jako efekt współoddziaływania obszarów społecznych i determinant przestrzennych” rozpoczął się 15 czerwca 2020 r.
Projekt będzie realizowany przez okres 24 miesięcy w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierownictwem  dr Natalii Sypion-Dutkowskiej.

Projekt badawczy jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, a przyznana kwota na jego realizację wynosi 114300 zł. Nr rejestracyjny: 2019/35/D/HS4/02942.

https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/469908-pl.pdf

 

„Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”

„Studia praktyczne drogą do sukcesu zawodowego”

numer projektu POWR.03.01.00-00-DU11/18-00

czas trwania projektu: 01.09.2018 – 30.12.2021

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest kształcenie akademickie i praktyczne studentów na kierunku Bezpieczeństwo Wodne, na Wydziale nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem edukacyjnym kierunku Bezpieczeństwo Wodne jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, niezbędną do identyfikowania i interpretowania zasadniczych zdarzeń, struktur oraz procesów będących przedmiotem polityki publicznej w zakresie bezpieczeństwa wodnego, ratownictwa oraz zarządzania aktywnościami wodnymi, a także kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych istotnych dla wykonywania zawodów związanych z tą dziedziną. Osiągnięcie tego celu wiąże się z odpowiednią organizacją procesu dydaktycznego, w ramach którego oferowane są różnorodne formy zajęć dydaktycznych z udziałem nauczycieli akademickich i praktyków w tej dziedzinie w połączeniu ze stworzeniem niezbędnych warunków do samodzielnej pracy studenta, realizowane w formule staży zawodowych.

Cel projektu i założone podczas całego cyklu nauczania na studiach I stopnia rodzaje zajęć i uzyskane przez studentów kompetencje, umiejętności i uprawnienia w najwyższym stopniu wypełniają cel programu POWER w działaniu 3.1, który został określony jako Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracyi społeczeństwa.

Znaczna część zajęć na kierunku Bezpieczeństwo Wodne polega na praktycznych warsztatach terenowych obejmujących nauczenie niezbędnych kompetencji. Dodatkowe zajęcia skoncentrowane są na pracy z komputerem, w tym z wykorzystaniem elektronicznych baz danych i systemów informacji geograficznej GIS. Wykłady i ćwiczenia w salach realizowane są w trakcie okresu jesienno-zimowego. Okres wiosenny oraz początek roku akademickiego to zajęcia terenowe, w tym za granicą. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wodne jest przygotowany do działania w trzech obszarach związanych z bezpieczeństwem wodnym: gospodarce wodnej, ratownictwie oraz sportach i turystyce wodnej.

Polskie porty morskie w obsłudze obrotów ładunkowych

Polskie porty morskie w obsłudze obrotów ładunkowych

Termin realizacji: 04.12.2019 – 03.12.2020

Kierownik projektu: dr Elżbieta Szaruga

Nadrzędnym celem badawczym jest przeprowadzenie badań wstępnych w zakresie popytu na obsługę ładunków w głównych polskich portach morskich. Analiza popytu na usługi portowe i analiza możliwości obsługi ładunków w głównych polskich portach morskich będzie stanowiła trzon oszacowania luki popytowej na tle ogólnoświatowych tendencji.

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest programem edukacji ekonomicznej, którego realizacja trwa od 2009 roku. Uniwersytet Szczeciński jest jedną z ponad 130 polskich uczelni biorących udział w Programie, dzięki czemu korzyści odnoszą również pracownicy Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomiczej.

Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem jest skierowany do studentów i pracowników naukowych. Realizowany przez przedsięwzięcia łączące doświadczenia dydaktyczne i naukowe z wiedzą praktyczną. Do najczęściej wykorzystywanych zaliczyć można wykłady tematyczne prowadzone zarówno przez praktyków, Strefy NZB (stoiska edukacyjne) na uczelniach, współorganizowanie oraz udział w konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie i partnerów biznesowych, współpraca z kołami naukowymi, samorządami i innymi organizacjami studenckimi, organizacja spotkań / debat na temat edukacji ekonomicznej. Powyższe działania przynoszą korzyści zarówno uczelni, studentom, jak i partnerom.

Informacje dostępne na: https://www.nzb.pl/program-nzb

 

Ścieżki krajobrazu kulturowego - Waloryzacja maltzanowskiego krajobrazu parkowego Ziemi Penzlińskiej i Drawskiej.

Ścieżki krajobrazu kulturowego – Waloryzacja maltzanowskiego krajobrazu parkowego Ziemi Penzlińskiej i Drawskiej. Współpraca między gminą Penzlin oraz Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie w zakresie rewitalizacji krajobrazów parkowych.

Termin realizacji: 2019-2021

Wykonawcy: Oyen T., Kupiec M.

Granty NCBiR

Praktycznie z  WZiEU

Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2019

Kierownik projektu: dr hab. Przemysław Pluskota, prof. US

Projekt ma na celu realizację wysokiej jakości staży dla studentów kierunków Logistyka, Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie WZiEU US. 90% uczestników staży podniesie poziom kompetencji zawodowych w ramach działań uczelni wspartych z EFS, a 70% student w podniesie kompetencje zawodowe w zakresie Logistyki, Zarządzania, Finansów i Rachunkowości. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym poprzez możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach studiów: Finanse i Rachunkowość, Logistyka oraz Zarządzanie, które w momencie zgłoszenia nie posiadają negatywnej oceny jakości kształcenia przyznawanej przez PKA (KD 3) i praktycznego jej zastosowania w trakcie uczestnictwa w wysokiej jakości stażach odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy w kierunkowo dobranych podmiotach gospodarczych. Rezultatem i wartością dodaną dla odbywających staż studentów będzie uzyskanie praktycznej wiedzy i doświadczenia, trudnych do zdobycia wyłącznie w trakcie studiów. Dodatkowo staże przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych związanych z kierunkiem studiów przez 201 studentów (101 kobiety i 100 mężczyzn) WZiEU US w ciągu 2 lat, co oznacza, iż co najmniej 30% studentów danego rocznika na danym kierunku zostanie skierowanych na staż (w projekcie ok. 35%) (KD 11). Zakres przedmiotowy stażu będzie bezpośrednio powiązany z efektami kształcenia na wskazanych kier.studiów, zapewniając ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu (KD 10). Beneficjenci projektu ukończą 16 tygodniowy staż (KP 1), którego realizacja pozwoli uzyskać przewagę konkurencyjną i zwiększyć ich potencjał, a w długoteminowej perspektywie zwiększy potencjał społeczny i gospodarczy regionu. Powyższe rezultaty i oczekiwane efekty odpowiadają potrzebom rozwijajacego się społeczeństwa. Brak realizacji projektu doprowadzi do odpływu części studentów w poszukiwaniu praktycznych kwalifikacji, obniżenia motywacji do studiowania, negatywnie wpływając na rynek pracy wśród osób młodych.

 


 

Przestrzenny wymiar transformacji przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce

Termin realizacji: 22.10.2010 – 21.10.2013

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Czapliński, prof. US

Pracę można traktować jako próbę syntezy funkcjonowania krajowego przemysłu przetwórstwa rybnego w aspekcie przestrzennym. Wnioski z niej wynikające podzielić można na dwie grupy: wnioski metodologiczne odnoszące się do badań funkcjonowania przemysłu w naukach geograficznych (w tym geografii przemysłu) oraz wnioski poznawcze, które stanowią podstawę do rozważań na temat rozmieszczenia i funkcjonowania krajowego przemysłu przetwórstwa rybnego na poziomie operacyjnym i strategicznym.

 

 

Granty NCN

Zachowania nabywcze „młodych dorosłych” w Internecie.

Termin realizacji: 27.05.2011 – 26.11.2013

Kierownik projektu: dr Leszek Gracz

Problemem naukowym jest wszechstronna analiza zachowań nabywczych segmentu określanego jako „młodzi dorośli” w Internecie. Projekt łączy ze sobą dwa obszary: analizę specyficznego, wyróżniającego się segmentu osób w wieku 18-29 lat oraz analizę zachowań nabywczych w Internecie. Obecnie niewiele firm zadowala się charakterystyką zachowań przeciętnych nabywców, ze względu na konieczność rozpoznania złożoności przyczyn określonego postępowania klientów i odkrycia cech różnicujących ich zachowania. Dzięki temu efektywność działania firmy może zostać zwiększona poprzez dostosowanie marketingu-mix do potrzeb i wymagań obsługiwanych grup nabywców. Hipoteza główna stawiana w projekcie jest następująca: Dobre poznanie zachowań nabywczych osób z segmentu „młodych dorosłych” i odpowiednie dostosowanie do nich swojej oferty jest kluczowym aspektem konkurencyjności przedsiębiorstw działającychw Internecie. W tworzeniu hipotezy oparto się na przesłance, iż ciągły rozwój społeczeństwa informacyjnego będzie skutkował coraz większą liczbą transakcji zawieranych w Internecie i coraz większą liczbą podmiotów traktujących Internet jak istotny kanał dystrybucji. W tym wypadku jednym z głównych segmentów docelowych będzie właśnie obecne pokolenie „młodych dorosłych”. Prawidłowe rozpoznanie ich potrzeb i poznanie sposobów postępowania będzie więc istotnym aspektem konkurencyjności. Zdaniem autorów wyodrębnienie segmentu młodych dorosłych jest uzasadnione następującymi przyczynami: – wysokim udziałem w strukturze demograficznej Polski (około 20% ludności Polski), -dużą odmienność tej grupy, – wzrostem stopy życiowej młodych ludzi, – podejmowaniem samodzielnych decyzji nabywczych na szeroką skalę, -wzrostem roli młodych dorosłych w rodzinie, -początkami usamodzielniania się i zakładaniem własnych rodzin przez młodych dorosłych. Segment młodych dorosłych wydaje się być istotny z tego względu, iż jest to pierwsze pokolenie, które całe swoje dorosłe życie spędziło w gospodarce rynkowej. Można więc zakładać, że pod wieloma aspektami ich zachowania nabywcze będą różniły się od pozostałych konsumentów. Dodatkowo to szczególnie interesująca grupa, gdyż od najwcześniejszych lat byli wystawieni na działania promocyjne firm. Można zaryzykować tezę, że są oni niejako niewrażliwi na klasyczne narzędzia promocji (zwłaszcza reklamy). W celu zwrócenia uwagi i przekonania ich do korzystania z oferty firmy, należałoby zastosować nowatorskie narzędzia marketingowe. Co więcej, wydaje się prawdopodobne, że przyszłe pokolenie będzie w swoich zachowaniach nabywczych podobne do obecnego segmentu młodych dorosłych. Autorzy uważają więc, że dobre poznanie obecnego segmentu młodych dorosłych nie tylko pozwoli przedsiębiorstwom działającym w Internecie na lepsze dopasowanie oferty do potrzeb nabywców, a co za tym idzie również poprawienie pozycji konkurencyjnej, ale także przygotuje te podmioty do konkurowania o przyszłego nabywcę w okresie przynajmniej kilkunastu lat. Głównym celem projektu jest poznanie zachowań nabywczych osób z segmentu „młodych dorosłych” (18-29 lat) w Internecie. Ważnym efektem końcowym projektu będzie publikacja książkovva przedstawiająca analizę segmentu młodych nabywców w Internecie oraz teoretyczne i praktyczne możliwości wykorzystania wiedzy o tym segmencie w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw

 


Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście na przykładzie Szczecina. Analiza za pomocą systemu informacji geograficznej (GIS)

Termin realizacji: 13.05.2011 – 12.05.2013

Kierownik projektu: dr Natalia Sypion-Dutkowska

Celem projektu było ustalenie i wyjaśnienie sposobów oddziaływania determinant przestrzennych na gęstość i koncentrację różnych rodzajów przestępstw pospolitych w wielkim mieście na przykładzie Szczecina.
Na podstawie wyników grantu napisano i obroniono pracę doktorską pt.: Uwarunkowania przestrzenne przestępczości w wielkim mieście na przykładzie Szczecina. Niniejsza praca została również przekazana Komendzie Miejskiej Policji w Szczecinie, natomiast  Cyfrowy Atlas Przestępczości dla Miasta Szczecin.


Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego

Termin realizacji: 17.05.2010 – 16.12.2013

Kierownik projektu: dr Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj

Rozwój lokalny i regionalny będące procesami ciągłymi wymagają systematycznego doskonalenia narzędzi i metod poznawczych, pozwalających nie tylko na ich dokładniejszą analizę, ale i umożliwiających bardziej skuteczne prognozowanie przyszłości i zapobieganie zjawiskom niekorzystnym.


Determinanty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych na przykładzie wybranych rodzajów usług

 Termin realizacji: 01.01.2010 – 31.12.2012

Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Brojak-Trzaskowska, prof. US

Grant habilitacyjny MNiSW. Oprócz napisania części teoretycznej rozprawy, opracowano kwestionariusz ankietowy, który został wykorzystany w badaniach empirycznych, a także wylosowano reprezentatywną próbę przedsiębiorstw, do których wysłano ankiety. Studia literaturowe, a także przegląd raportów dotyczących działalności innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach usługowych (np. GUS-u, PARP-u) oraz wyniki własnych badań umożliwiły przeprowadzenie analizy działalności innowacyjnej w badanych podmiotach, a także wskazanie sił motorycznych i barier innowacyjności w sektorze usługowym. W końcowej części rozprawy zaproponowano autorską koncepcję rozwoju przedsiębiorstw usługowych w Polsce.


Współpraca podmiotów w kreowaniu transgranicznego produktu turystycznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorze Przednie

Termin realizacji: 2010 – 2012

Kierownik projektu: promotor:dr hab. prof. US B. Meyer,  wykonawca:dr Anna Gardzińska

Grant promotorski Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego efektem była napisana i obroniona praca doktorska.


 Kapitał ludzki w polityce społeczno-gospodarczej na przykładzie województw w Polsce

Termin realizacji: 21.09.2009 – 20.09.2012

Kierownik projektu: dr hab. Ireneusz Jaźwiński, prof. US

Do najważniejszych uzyskanych efektów zrealizowanego projektu można zaliczyć: wskazanie na kapitał ludzki jako kluczowy obszar oddziaływań w polityce społeczno-gospodarczej, wskazanie na istotne znaczenie czynników i uwarunkowań terytorialnych w oddziaływaniu na kapitał ludzki w polityce społeczno-gospodarczej, krytyczną analizę literatury przedmiotu w aspekcie kapitału ludzkiego i polityki regionalnej, przedstawienie teoretycznych podstaw kapitału ludzkiego, określenie podstawowych relacji między kapitałem ludzkim a społecznym oraz między kapitałem ludzkim a intelektualnym, przedstawienie teoretycznych założeń polityki regionalnej w dziedzinie kapitału ludzkiego, przeanalizowanie struktury polityki regionalnej w dziedzinie kapitału ludzkiego w ujęciu teoretycznym, identyfikację kluczowych uwarunkowań kapitału ludzkiego w regionach, wskazanie na wyzwania demograficzne, edukację i funkcjonowanie rynku pracy jako ważne uwarunkowania kapitału ludzkiego w regionach, przedstawienie wybranych mierników kapitału ludzkiego, analizę kapitału ludzkiego Polski i wybranych państw, w tym państw Unii Europejskiej, zaproponowanie koncepcji pomiaru poziomu rozwoju kapitału ludzkiego w regionach i poziomu wykorzystania tego kapitału w regionach, zaproponowanie koncepcji klasyfikacji regionów według poziomu rozwoju i poziomu wykorzystania kapitału ludzkiego, analizę kapitału ludzkiego w układzie województw Polski, zaprezentowanie kierunków polityki Unii Europejskiej wobec kapitału ludzkiego jako determinanty polskiej polityki regionalnej, analizę wybranych aspektów polskiej polityki inter- i intraregionalnej w dziedzinie kapitału ludzkiego, zidentyfikowanie teoretycznych wariantów polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego, przedstawienie pożądanych efektów i kierunków polityki regionalnej w dziedzinie kapitału ludzkiego. Uzyskane wyniki mogą znaleźć zastosowanie praktyczne i być użyteczne między innymi dla działających na różnych poziomach rządowych i samorządowych podmiotów polityki społeczno-gospodarczej w Polsce przy kształtowaniu celów, zasad, metod, narzędzi i innych elementów tej polityki oraz przy rozpoznawaniu i wykorzystywaniu uwarunkowań dotyczących kapitału ludzkiego. Warto również nadmienić, że zaproponowana koncepcja pomiaru poziomu rozwoju i wykorzystania kapitału ludzkiego w regionach oraz klasyfikacji regionów opartej na tym pomiarze może być rozwijana i stosowana w teorii i praktyce, w tym w prowadzeniu studiów porównawczych o charakterze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym.

 

 


 

Staże SSN

 

STAŻ SUKCESEM NAUKOWCA

 

Nazwa Produktu: INNOWACYJNY PROGRAM MARKETINGOWY DLA BIURA NIERUCHOMOŚCI

Uczestnik stażu: dr Izabela Ostrowska

Termin realizacji: 2015

Podmiot potwierdzający odbycie stażu:

Biuro Nieruchomości „Magnolia”

Projekt BRing Nauki społeczne dla gospodarki, cykl ogólnopolskich badań  i opracowanie autorskiego projektu.


 

Nazwa Produktu: STRATEGIA EKSPANSJI MIĘDZYNARODOWEJ DLA IAI S.A

Uczestnik stażu: dr hab. Anna Drab-Kurowska

Termin realizacji: 2011-2012
Podmiot potwierdzający aplikację produktu:

IAI S.A.
al. Piastów 30,
71-064 Szczecin,
REGON 320147706

Rezultatem osiągniętym podczas realizacji projektu  było przygotowanie innowacyjnej strategii ekspansji międzynarodowej dla IAI SA. Firma podjęła działania mające na celu sprzedaż produktów na rynkach zagranicznych.

 


 

Nazwa Produktu: OPRACOWANIE KONCEPCJI WYKORZYSTYWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI  E-BIZNESOWEJ

Uczestnik stażu: Dr hab.  Maciej Czaplewski, prof. US

Termin realizacji: 06.-30.11.2012

Podmiot potwierdzający aplikację produktu:
DOMAR SP. Z O.O.
ul.
Królowej Korony Polskiej 25
70-486 Szczecin

W czasie trwania stażu opracowana została koncepcja wykorzystywania i rozwijania e-biznesu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru e-commerce w firmie DOMAR.

 


Nazwa Produktu: PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE PLATFORMY ANALITYCZNO-STATYSTYCZNEJ.

Uczestnik stażu: dr Kamila Bednarz-Okrzyńska

Termin realizacji: 01.06.2012 – 30.11.2012

Miejsce stażu:  Centrum Badań Rynkowych i Marketingowych Kamila Peszko

Staż miał na celu wsparcie przedsiębiorstwa poprzez ułatwienie transferu wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu. W tym zakresie przeprowadziłam statystyczne analizy danych marketingowych: analizy jedno-, dwu- i wielowymiarowe oraz przygotowałam platformę analityczno-statystyczną, umożliwiającą dokonanie podstawowych analiz statystycznych. Efektem końcowym udziału w Stażu, poza wdrożeniem i zamieszczeniem przygotowanej platformy analityczno-statystycznej na stronie internetowej przyjmującego na Staż, było pogłębienie przeze mnie wiedzy marketingowej oraz zdobycie umiejętności praktycznych.

 

Strategie i ekspertyzy

 


Strategia rozwoju i promocji turystyki wędkarskiej na terenie powiatu szczecineckiego do 2025 roku.

Termin realizacji: 2019

Wykonawcy: Głąbiński Z., Migdal M., Szostak D.


Gospodarka finansowa w sektorze publicznym. Ekspertyza dla Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Termin realizacji: 2018

Wykonawca: Gorzałczyńska-Koczkodaj M.


Strategia rozwoju turystyki w gminie Karlino do 2025r. Opracowanie na zlecenie gminy Karlino.

Termin realizacji: 2018

Wykonawcy: Głąbiński Z., Szostak D., Duda T.


Strategia rozwoju gminy Moryń. Opracowanie na zlecenie gminy Moryń.

Termin realizacji: 2017

Wykonawca: Szostak D.


Działalność Szczecińskiego Parku Przemysłowego sp. z o.o (09-10.2016). Część ekonomiczna eksperckiej analizy Szczecińskiego Parku Przemysłowego Sp. z o. o.

Termin realizacji: 2016

Wykonawcy: Babis H., Budziewicz-Guźlecka A., Janowski M.


Ocena przedmiotu, zakresu i skutków zjawiska decentralizacji państwa w odniesieniu do potencjału rozwojowego województwa zachodniopomorskiego, Ekspertyza wykonana na zamówienie Województwa Zachodniopomorskiego,

Termin realizacji: 2015

Wykonawcy: Aranowski A., Dutkowski M., Wojnarowski P.


Strategia rozwoju turystyki w powiecie gryfińskim do 2020. Opracowanie na zlecenie powiatu gryfińskiego kompleksowej strategii rozwoju turystyki.

Termin realizacji: 2015-2017

Wykonawcy: Głąbiński Z., Szostak D., Zalewski T.


Strategia zrównoważonego transportu EOF stanowiąca cześć Strategii Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dokument został przygotowany na zlecenie Urzędu miejskiego w Elblągu w 2014 r. przez EU-CONSULT Sp. z o.o., Przygotowanie strategii EOF związane było z utworzeniem obszaru ZIT.

Termin realizacji: 2014

Wykonawcy: Wołek M., Majewski J., Bocheński.T.


Strategia rozwoju miasta Chojnice 2020 – ekspertyza wykonana na zamówienie Urzędu Miasta Chojnice. Wdrożona na podstawie uchwały Rady Miejskiej  14.04.2014.

Termin realizacji: 2013

Wykonawca: Dutkowski M.


Modele rozwoju Pomorza. Ekspertyza naukowa wykonana w ramach Projektu „Pomorze 2030 – scenariusze rozwoju i kluczowe technologie na zamówienie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Termin realizacji: 2012

Wykonawcy: Dutkowski M., Brodzicki T.


Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020. Projekt wykonany na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Termin realizacji: 2012

Wykonawcy: Czapliński P., Klimczak P.,  Kudełko J.


Województwo Zachodniopomorskie. Raport Regionalny. Ekspertyza naukowa wykonana na zamówienie Województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Polska Zachodnia 2020, Szczecin.

Termin realizacji: 2011

Wykonawca: Dutkowski M.


Poszerzenie granic administracyjnych miasta Ustka. Projekt wykonany za zlecenie UM w Ustce.

Termin realizacji: 2011

Wykonawca: Czapliński P.


Polskie i Słowackie Aglomeracje Euroregionu Karpackiego – studium rozwoju. Analiza porównawcza aglomeracji.

Termin realizacji: 2010

Wykonawcy: Klimczak P., Wojnicka E., Czapliński P.


Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na kadry przemysłowe oraz ich współpraca ze szkolnictwem zawodowym ze szczególnym uwzględnieniem SSE EURO-PARK Mielec, Tarnobrzeskiej SSE EURO-PARK WISŁOSAN oraz parków przemysłowych i inkubatorów technologicznych zlokalizowanych na terenie województw podkarpackiego i śląskiego. Opracowanie na zlecenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Termin realizacji: 2009

Wykonawcy: Czapliński P., Grygiel P., Humenny G., Klimczak P., Wojnicka E.


Opinia przedstawicieli samorządu terytorialnego w sprawie utworzenia oraz celów, kierunków i form współpracy na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Ekspertyza naukowa wykonana na zamówienie Gminy Miasta Szczecin.

Termin realizacji: 2009

Wykonawca: Dutkowski M.


Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego w latach 2010-2015. Opracowanie Business Mobility International wykonane na zamówienie Zarządu Województwa Podlaskiego, Białystok.

Termin realizacji: 2009

Wykonawcy: Dutkowski M.,  (troje współautorów).


Rzeszów – metropolia w budowie. Koncepcja programowo-przestrzenna rozwoju. Opracowanie na zlecenie Urzędu Miasta w Rzeszowie.

Termin realizacji: 2008

Wykonawca: Czapliński P.


Poszerzenie granic administracyjnych miasta Słupska – uwarunkowania rozwojowe i infrastrukturalno-przestrzenne. Projekt na zlecenie UM w Słupsku.

Termin realizacji: 2008

Wykonawcy: Klimczak P., Czapliński P.


Ceny usług operatorów alternatywnych w porównaniu z cenami usług operatora publicznego wraz z propozycjami zmian w zakresie regulacji cen, Praca zlecona przez Instytut Łączności w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński.

Termin realizacji: 2006-2008

Wykonawcy: Czaplewski R., Buko J., Sondej T.


Rozwój rynku operatorów alternatywnych w latach 2001-2008, Praca zlecona przez Instytut Łączności w Warszawie, Uniwersytet Szczeciński.

Termin realizacji: 2006-2008

Wykonawcy: Czaplewski R., Buko J., Sondej T.


Opinia na temat opracowanego przez Komisję Europejską projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Dyrektywę 97/67ZWE w sprawie pełnego otwarcia rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty, Opracowanie wykonane na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Szczeciński..

Termin realizacji: 2006

Wykonawcy: Czaplewski R., Buko J., Sondej T.


Materiały pomocnicze do opracowania strategii Pionu Usług Logistycznych i Nowych Technologii Poczty Polskiej, Praca badawcza na zlecenie Poczty Polskiej.

Termin realizacji: 2005

Wykonawcy: Czaplewski R., Wolska G., Buko J., Sondej T.