MOBILNE  LABORATORIUM  ZDALNEGO  NAUCZANIA

Jakość oferowanych usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym jest coraz częściej skutecznym narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-  gospodarczej. Rozwój społeczeństwa informacyjnego wraz z postępującymi procesami globalizacyjnymi i zmianami demograficznymi, a przede wszystkim nowa rzeczywistość związana z globalną pandemią zakaźnej choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, spowodowały zmianę oczekiwań w stosunku do kształcenia akademickiego, w kontekście konieczności dostosowania polskich uczelni wyższych do pandemicznych wyzwań XXI wieku.

Powyższe problemy zostały także dostrzeżone przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno – Ekonomicznej, co skutkuje uruchomieniem Mobilnego Laboratorium Zdalnego Nauczania, wyposażonego zarówno w niezbędne narzędzia technologiczne w postaci mobilnych komputerów przenośnych, jak i określone oprogramowanie, służące realizacji ważnych celów dydaktycznych i badawczych, do których zaliczyć należy:

 •     Budowę repozytorium kursów zdalnego nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem
  elektronicznych materiałów dydaktycznych w postaci filmów, nagrań audio, prezentacji i zadań.
 •     Prowadzenie badań naukowych nad poziomem jakości wybranych trybów nauczania,
  w kontekście wymagań edukacyjnych i nowych uwarunkowań społeczno – gospodarczych.
 •     Analizę potrzeb otoczenia gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem województwa
  zachodniopomorskiego, w celu intensyfikacji współpracy nad nowymi rozwiązaniami zdalnej
  edukacji zarówno z przedsiębiorstwami komercyjnymi, jak i administracją publiczną.

Przedstawione cele wskazują, iż do kluczowych komponentów w projakościowym podejściu do edukacji, związanym z globalną pandemią,  zaliczyć należy: metodyczne i społeczne aspekty projektowania i określonych ścieżek dydaktycznych oraz ich realizację z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT (e-learning) w ramach przyjętego paradygmatu kształcenia, a także nowoczesne podejście do budowania aspektów strukturalnych podmiotów edukacyjnych, które będą wspierały zrównoważony rozwój, wzrost kapitału intelektualnego oraz współpracę z otoczeniem gospodarczym. Można zauważyć, że Mobilne Laboratorium Zdalnego Nauczania, stanowi odpowiedź na potrzebę łączenia aspektów strukturalnych, funkcjonalnych i społecznych instytutu, na które składają się komponenty płaszczyzny organizacyjnej, ekonomicznej, infrastrukturalnej, metodycznej i społecznej (świadoma konfiguracja dostępnych zasobów oraz koordynacja, realizacja i ewaluacja procesów edukacyjnych i administracyjnych, odpowiedzialnych za osiąganie określonych celów edukacyjnych, społecznych, ekonomicznych i organizacyjnych).

Kierownikiem  Laboratorium  jest  dr hab. Maciej Czaplewski, prof. US