PRACOWNICY BADAWCZO-DYDAKTYCZNI  I  DYDAKTYCZNI

 

Adamczyk Maria, mgr

Stanowisko Asystent
Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  2 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 63
E-mail  maria.adamczyk@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Nauki o bezpieczeństwie, nauki o ziemi i środowisku,

nauki o kulturze fizycznej, zdrowiu i medyczne, edukacja.

Konsultacje   
Publikacje  

Bednarz-Okrzyńska Kamila, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Statystyki Regionalnej i Prognoz Gospodarczych

Pokój nr  309 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  kamila.bednarz-okrzynska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Statystyka regionalna, prognozy społeczno-gospodarcze,

rozwój lokalny i regionalny.

Konsultacje   
Publikacje  

Bludnik Izabela, dr hab. prof. US

Stanowisko Profesor US
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Polityki Przestrzennej

Pokój nr  302 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  izabela.bludnik@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Współczesna teoria ekonomii, historia myśli ekonomicznej, makroekonomia

 

Konsultacje   
Publikacje  

Bocheński Tadeusz, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  17 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 92
E-mail  tadeusz.bochenski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  Towarowy transport kolejowy i intermodalny oraz jego powiązanie z przemysłem, a także rozmieszczenie infrastruktury logistycznej (centra logistyczne i magazynowe, terminale intermodalne) w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Pasażerski transport publiczny ze szczególnym uwzględnieniem kolei w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Porty morskie i ich powiazanie z zapleczem w Polsce i Regionie Morza Baltyckiego. Powiązanie przemysłu z koleją i portami morskimi  w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Potencjał ośrodków niemetropolitalnych i zasięg ich oddziaływania oraz delimitacja subregionów funkcjonalnych w Polsce.
Konsultacje   
Publikacje  

Brojak-Trzaskowska Małgorzata, dr hab. prof. US

Stanowisko Profesor US
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Infrastruktury Społeczno-Ekonomicznej

Pokój nr  322 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  malgorzata.brojak-trzaskowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Funkcjonowanie i rozwój podmiotów gospodarczych w różnych układach przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarek lokalnych i regionalnych,

ekonomiczne i pozaekonomiczne determinanty rozwoju sektora usług, zwłaszcza turystyki. Przedsiębiorczość, innowacyjność i uczenie się w różnych skalach badawczych Corporate Social Responsibility w kontekście zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

Wzrost i rozwój gospodarczy. Innowacyjne modele biznesu.

Konsultacje   
Publikacje  

Brzozowska Krystyna, prof. dr hab.

Stanowisko Profesor
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Finansów Samorządu Terytorialnego

Pokój nr  339 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail   krystyna.brzozowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

inwestycje publiczne,

efektywność sektora finansów publicznych,

źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych,

źródła finansowania wydatków publicznych,

partnerstwo publiczno- prywatne,

Konsultacje   
Publikacje  

Budziewicz-Guźlecka Agnieszka, dr hab.

Stanowisko Adiunkt z habilitacją
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Polityki Przestrzennej

Pokój nr  306 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  agnieszka.budziewicz-guzlecka@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

polityka społeczno-gospodarcza,

społeczeństwo informacyjne,

ekonomika informacji i telekomunikacji,

wykluczenie społeczne i cyfrowe.

Konsultacje   
Publikacje  

Buko Jacek, dr hab. prof. US

Stanowisko Profesor US
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Polityki Przestrzennej

Pokój nr  310 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  jacek.buko@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  Ekonomiczne i przestrzenne problemy infrastruktury komunikacyjnej i krytycznej.
Konsultacje   
Publikacje  

Czaplewski Maciej, dr hab. prof. US

Stanowisko Profesor US
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Polityki Przestrzennej

Pokój nr  329 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  maciej.czaplewski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Rynek informacji i komunikacji

Regionalna polityka społeczno-gospodarcza

Strategia rozwoju regionalnego

Wyzwania w polityce regionalnej

Polityka regionalna UE

Konsultacje   
Publikacje  

Czaplińska Anna, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  11 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 33
E-mail  anna.czaplinska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Geografia społeczna i kulturowa: krajobraz kulturowy i procesy akulturacji

Przestrzenne i kulturowe uwarunkowania kreowania marketingu terytorialnego

Konsultacje   
Publikacje  

Czapliński Paweł, dr hab. prof. US

Stanowisko Profesor US
Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  118 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 93
E-mail  pawel.czaplinski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Transformacja struktur przestrzennych przemysłu Polski Północnej.

Geografia ekonomiczna morza .

Przedsiębiorczość młodzieży i osób starszych.

Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej.

Geografia społeczno-ekonomiczna Ukrainy.

Konsultacje   
Publikacje  

Czyżycki Rafał, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Statystyki Regionalnej i Prognoz Gospodarczych

Pokój nr  329 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  rafal.czyzycki@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

rozwój regionalny,

modelowanie rozkładu zmiennych losowych,

wielowymiarowa analiza statystyczna.

Konsultacje   
Publikacje  

Drab-Kurowska Anna, dr hab.

Stanowisko Adiunkt z habilitacją
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Polityki Przestrzennej

Pokój nr  307 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  anna.drab-kurowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

polityka społeczno-gospodarcza,

polityka konkurencji,

rynek komunikacji,

ekonomika informacji,

ekonomika poczty.

Konsultacje   
Publikacje  

Duda Tomasz, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  216 Mickiewicza 16
Tel.  91 444 25 24
E-mail  tomasz.duda@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

turystyka dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

szlaki turystyczne – ich tematyka, rodzaje, potencjał, funkcjonowanie i przestrzenne zróżnicowanie

interpretacja w turystyce – narzędzia interpretacyjne, storytelling, rola przewodnika turystycznego oraz współczesne trendy w interpretacji dziedzictwa

turystyka religijna i pielgrzymkowa, transgraniczna przestrzeń turystyczna i kulturowa.

Konsultacje   
Publikacje  

Dutkowski Marek, prof. dr hab.

Stanowisko Profesor
Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  14 b Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 74
E-mail  marek.dutkowski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Miasta i regiony – struktura, funkcjonowanie, rozwój.

Konflikty ekologiczne.

Polityka przestrzenna i regionalna.

Metodologia nauk geograficznych.

Konsultacje   
Publikacje  

Engelhardt Juliusz, prof. dr hab.

Stanowisko

Profesor

Kierownik Katedry i Zespołu

Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Infrastruktury Społeczno-Ekonomicznej

Pokój nr  317 Mickiewicza 64
Tel.  91 444 18 13
E-mail  juliusz.engelhardt@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Infrastruktura gospodarcza.

Infrastruktura transportu.

Sieć drogowa.

Sieć kolejowa.

Rozwój  transportu lądowego.

Konsultacje   
Publikacje  

Gardzińska Anna, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Urbanizacji Przestrzeni

Pokój nr  331 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  anna.gardzinska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Przestrzeń transgraniczna i zachodzące w niej procesy i zjawiska na płaszczyźnie społeczno-gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej;

Polityka turystyczna;

Geografia turystyki;

Europejska Współpraca Terytorialna;

Transgraniczny produkt turystyczny.

Konsultacje   
Publikacje  

Głąbiński Zbigniew, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  204 Mickiewicza 16
Tel.  91 444 25 18
E-mail  zbigniew.glabinski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Aktywność turystyczna polskich seniorów.

Uwarunkowania rozwoju turystyki winiarskiej.

Identyfikacja i kształtowanie potencjału turystycznego
w wymiarze lokalnym i regionalnym.

Konsultacje   
Publikacje  

Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Finansów Samorządu Terytorialnego

Pokój nr  338 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  malgorzata.gorzalczynska-koczkodaj@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Przestrzenne uwarunkowania rozwoju regionalnego

Planowanie wieloletnie w jednostkach samorządu terytorialnego

Inwestycje bezpośrednie w regionach

Zróżnicowanie dochodowe regionów

Konsultacje   
Publikacje  

Gracz Leszek, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Marketingu Usług w Przestrzeni Europejskiej

Pokój nr  328 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  leszek.gracz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Marketing usług w internecie.

Wykorzystanie smarfonów.

Zachowania nabywców w sieci.

Marketing usług medycznych.

Komunikacja w przestrzeni europejskiej.

Konsultacje   
Publikacje  

Janowski Marcin, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Polityki Przestrzennej

Pokój nr  311 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  marcin.janowski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  Zainteresowania zawodowe wiążą się z zagadnieniami z zakresu Mikroekonomii oraz z kreacją marki, w szczególności z nowymi sposobami kreowania wizerunku poprzez markę tj. E-Brandingiem i szeroko pojętą historią procesów markowania, etyką zawodowa oraz elastycznością popytu i podaży jako narzędzia analizy rynku.
Konsultacje   
Publikacje  

Jaźwiński Ireneusz, dr hab. prof. US

Stanowisko Profesor US
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Infrastruktury Społeczno-Ekonomicznej

Pokój nr  323 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  ireneusz.jazwinski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Polityka regionalna.

Polityka społeczno-gospodarcza.

Kapitał ludzki.

Bezpieczeństwo ekonomiczne.

Rynek pracy.

Konsultacje   
Publikacje  

Kavetskyy Igor, dr hab. prof. US

Stanowisko

Profesor US

Kierownik Katedry

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  3 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 25 06
E-mail  igor.kavetskyy@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Geografia wyborcza: zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych ludności, geograficzne uwarunkowania kształtowania i podjęcia decyzji wyborczych.

Marketing terytorialny: marketingowa strategia rozwoju regionalnego i lokalnego, kreowanie produktów terytorialnych, zarządzanie wizerunkiem jednostek terytorialnych.

Geografia usług: przestrzenny wymiar współczesnych transformacji działalności usługowych.

Konsultacje   
Publikacje  

Klóska Rafał, dr hab. prof. US

Stanowisko Profesor US
Kierownik Zespołu Statystyki Regionalnej i Prognoz Gospodarczych
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Statystyki Regionalnej i Prognoz Gospodarczych

Pokój nr  333 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  rafal.kloska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

rozwój regionalny,

innowacyjność regionów,

statystyka regionalna,

prognozowanie gospodarcze,

Konsultacje   
Publikacje  

Kupiec Michał, dr hab. prof. US

Stanowisko

Profesor US

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  115 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 25 19
E-mail  michal.kupiec@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Ekologia krajobrazu: przemiany krajobrazów kulturowych Pomorza, ekologiczne skutki przekształceń krajobrazu (fragmentacja, urbanizacja, przemiany pokrywy leśnej), krajobrazy militarne i warowne.

Gospodarka przestrzenna: środowiskowe oddziaływanie inwestycji, inwentaryzacje przyrodnicze i urbanistyczne w OOŚ, wpływ gospodarki wodnej i leśnej na środowisko, badania systemów przyrodniczych miast.

Wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych w gospodarce przestrzennej i naukach o środowisku: bazy danych GIS w inwentaryzacjach przyrodniczych, analizy krajobrazowe,  i geohistoryczne, wykorzystanie dawnej kartografii w GIS.

Konsultacje   
Publikacje  

Kurylczyk Apoloniusz, mgr

Stanowisko

Asystent

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  2 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 63
E-mail  apoloniusz.kurylczyk@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Przygotowanie systemu szkoleń BHP

 

Konsultacje   
Publikacje  

Landowska Anna, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Statystyki Regionalnej i Prognoz Gospodarczych

Pokój nr  309 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  anna.landowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Analiza statystyczna i optymalizacja modeli ekonomicznych.

Ekstrakcja wiedzy z danych eksperymentalnych.

Konsultacje   
Publikacje  

Ładny Piotr, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Pokój nr  313 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  piotr.ladny@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  Technologie informacyjne i komunikacyjne w gospodarce i administracji, Cyberbezpieczeństwo, Funkcjonowanie i regulacje rynku telekomunikacyjnego
Konsultacje   
Publikacje  

Maziarz Wiesław, dr hab. prof. US

Stanowisko Profesor US
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Polityki Przestrzennej

Pokój nr  314 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  wieslaw.maziarz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Rynek usług telekomunikacyjnych

Społeczeństwo informacyjne

Ekonomia społeczna

Konsultacje   
Publikacje  

Meyer Beata, dr hab. prof. US

Stanowisko Profesor US
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Urbanizacji Przestrzeni

Pokój nr  332 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  beata.meyer@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  gospodarka przestrzenna, przestrzeń miast, relacje pomiędzy środowiskiem a gospodarką, lokalna i regionalna gospodarka turystyczna, regiony turystyczne,marketing terytorialny
Konsultacje   
Publikacje  

Mydłowska Elżbieta, dr

Stanowisko

Adiunkt

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  7 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 72
E-mail  elzbieta.mydlowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Użytkowanie przestrzeni (człowiek – przyroda – technologie – prawo)

Foresight regionalny jako narzędzie rozwoju i kształtowania miejskich terenów zieleni

Kod kulturowy miasta

Analogowy i cyfrowy system informacji turystycznej – jakość danych

Metody badań naukowych stosowane w naukach przyrodniczych i społecznych

Konsultacje   
Publikacje  

Norek Tomasz, dr

Stanowisko adiunkt
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Pokój nr  328 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  tomasz.norek@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Innowacyjność sektora MSP

Efektywność procesów innowacyjnych w ujęciu regionalnym.

Innowacyjność regionalna.

Technologie informatyczne wspomagające zarządzanie

Business Intelligence

Konsultacje   
Publikacje  

Ociepa-Kicińska Elżbieta, dr inż.

Stanowisko adiunkt
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Finansów Samorządu Terytorialnego

Pokój nr  338 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  elzbieta.ociepa-kicinska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Regionalne aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego;

Finanse regionalne;

Obszary metropolitalne;

Smart specialisation;

Regionalne i lokalne aspekty pobudzania przedsiębiorczości.

Konsultacje   
Publikacje  

Olejniczak Remigusz, mgr

Stanowisko

Asystent

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  2 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 63
E-mail  remigiusz.olejniczak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Nauki o bezpieczeństwie; nauki o ziemi i środowisku;

nauki o gospodarce przestrzennej i geografii społeczno – ekonomicznej; nauki o kulturze fizycznej, zdrowiu i medyczne; edukacja.

Konsultacje   
Publikacje  

Osóch Barbara, dr

Stanowisko

Adiunkt

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  9 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 25 08
E-mail  barbara.osoch@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Turystyka wodna, badanie ruchu turystycznego,

społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania preferencji turystycznych, turystyka transgraniczna w parkach narodowych i krajobrazowych, geografia społeczna.

Konsultacje   
Publikacje  

Ostrowska Izabela, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Marketingu Usług w Przestrzeni Europejskiej

Pokój nr  305 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  izabela.ostrowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Zrównoważona konsumpcja.

Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Marketing w turystyce i rekreacji.

Zachowania klientów na rynku.

Obsługa klienta i negocjacje w organizacji.

Konsultacje   
Publikacje  

Pettersen-Sobczyk Monika, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Finansów Samorządu Terytorialnego

Pokój nr  324 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  monika.pettersen-sobczyk@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  finanse regionalne, gospodarka regionalna i lokalna, polityka regionalna, rozwój regionalny i lokalny
Konsultacje   
Publikacje  

Pirveli Mariam, dr

Stanowisko

Adiunkt

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  17 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 92
E-mail  mariam.pirveli@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

kod kulturowy miasta, analogowy i cyfrowy system informacji turystycznej a sukces produktu turystycznego

użytkowanie przestrzeni.

Konsultacje   
Publikacje  

Pluskota Przemysław, dr hab. prof. US

Stanowisko Profesor US
Kierownik Zespołu
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Finansów Samorządu Terytorialnego

Pokój nr  301 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  przemyslaw.pluskota@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Wpływ instytucji mikrofinansowych na rozwój regionów.

Funkcjonowanie i potencjał regionów przygranicznych – analiza porównawcza.

Działalność regionalnych funduszy rozwoju.

Zrównoważony rozwój regionów w czasie COVID-19.

Konsultacje   
Publikacje  

Rosa Grażyna, prof. dr hab.

Stanowisko Profesor
Kierownik Katedry
Kierownik Zespołu
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Marketingu Usług w Przestrzeni Europejskiej

Pokój nr  334 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  grazyna.rosa@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Marketing usług transportowych.

Kolejowe przewozy pasażerskie.

Marketing w turystyce i rekreacji.

Zachowania nabywców usług.

Komunikacja i negocjacje, obsługa klienta w organizacji.

Konsultacje   
Publikacje  

Rudewicz Jacek, dr inż.

Stanowisko

Adiunkt

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  17 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 92
E-mail  jacek.rudewicz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Rozwój zrównoważony miast i regionów.

Studia miejskie (w szerokim ujęciu).

Szczecin i obszar funkcjonalny miasta.

Procesy metropolizacji i polaryzacji rozwoju.

Turystyka.
Marketing i zarządzanie w obszarze jednostek samorządu terytorialnego.

Konsultacje   
Publikacje  

Rumiński Robert, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Pokój nr  313 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  robert.ruminski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Systemy finansowe ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia przedsiębiorstw przez instytucje pośrednictwa finansowego.

Obsługa rynku nieruchomości – aspekty finansowe z elementami zarządzania.

Analiza postaw przedsiębiorczych oraz współczesnych metod finansowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw z perspektywy ekonomicznej i społecznej.

Konsultacje   
Publikacje  

Rydzewski Tomasz, dr

Stanowisko

Adiunkt

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  119 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 93
E-mail  tomasz.rydzewski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  System edukacji w Polsce. Zagadnienia demograficzne jednostek osadniczych w Polsce i województwie zachodniopomorskim. Osadnictwo w Polsce
Konsultacje   
Publikacje  

Sawińska Agnieszka, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Urbanizacji Przestrzennej

Pokój nr  331 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  agnieszka.sawinska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Silver Tourism – srebrna gospodarka, ze szczególnym uwzględnieniem usług czasu wolnego dla osób starszych, zróżnicowanie przestrzenne dostępności do usług turystycznych.

Turystyka zdrowotna.

Przestrzeń turystyczna i rekreacyjna miast.

Badania rynku turystycznego.

Nowe trendy w marketingu i obsłudze ruchu turystycznego.

Konsultacje   
Publikacje  

Stecyk Adam, dr hab. prof.

Stanowisko Profesor US
Kierownik Zespołu
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Pokój nr  330 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  adam.stecyk@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  gospodarka przestrzenna i geografia spoełczno – ekonomiczna, zrównoważony rozwój, gospodarka oparta na wiedzy, społeczeństwo informacyjne, ICT, e-learning, jakość, edukacja, turystyka, usługi wielokryterialne metody podejmowania decyzji (MCDM) ekonomia i zarządzanie
Konsultacje   
Publikacje  

Sypion-Dutkowska Natalia, dr

Stanowisko

Adiunkt

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  116 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 84
E-mail  natalia.sypion-dutkowska@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

geografia przestępczości

kryminologia środowiskowa

geograficzne systemy informacji (GIS)

Konsultacje   
Publikacje  

Szklarz Piotr, dr

Stanowisko

Adiunkt

 

Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Statystyki Regionalnej i Prognoz Gospodarczych

Pokój nr  308 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  piotr.szklarz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Innowacyjność przedsiębiorstw.

Efektywność przedsiębiorstw.

Gospodarka regionalna.

Rozwój regionalny.

Konsultacje   
Publikacje  

Szostak Daniel, dr

Stanowisko

Adiunkt

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  217 Mickiewicza 16
Tel.  91 444 25 32
E-mail  daniel.szostak@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Organizacja i zarządzanie przedsiebiorstwem turystycznym, w tym hotelarskim.

Planowanie rozwoju turystycznego i społeczno-gospodarczego JST.

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz rozwój kompetencji miękkich.

Doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość akademicka, metody poszukiwania pracy oraz aktywizacja zawodowa.

Geograficzne i przestrzenne aspekty rozwoju turystyki.

Konsultacje   
Publikacje  

Szymański Rafał, dr

Stanowisko

Adiunkt

 

Jednostka   
Pokój nr  311 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail 

rafal.szymanski@usz.edu.pl

Zainteresowania  naukowe 

 

 

 

Konsultacje   
Publikacje  

Ślusarczyk-Jurek Małgorzata, dr

Stanowisko

Adiunkt

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  6 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 50
E-mail  malgorzata.slusarczyk-jurek@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

Przemiany ludnościowe  i osadnicze,

Demografia,

rynek pracy i bezrobocie,

przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności,

rola metod aktywizujących i zajęć terenowych w procesie kształcenia w szkole wyższej.

 

Konsultacje   
Publikacje  

Tessar Karina, mgr

Stanowisko

Asystent

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  5 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 49
E-mail  karina.tessar@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  marketing terytorialny, turystyka na obszarach pojeziernych, kapitał społeczny wybranych środowisk.
Konsultacje   
Publikacje  

Tomaszewicz Agnieszka, dr

Stanowisko Adiunkt
Jednostka 

Katedra Gospodarki Przestrzennej

Zespół Marketingu Usług w Przestrzeni Europejskiej

Pokój nr  305 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  agnieszka.tomaszewicz@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  Wdrożenia produktowe ze szczególnym uwzględnieniem branży optycznej,
analiza rynku – w tym w szczególności analiza rynku optycznego w Polsce i świecie,zachowania nabywcze klientów,e-administracja publiczna,aspekty lokalizacji przedsiębiorstw.
Konsultacje   
Publikacje  

Zalewski Tomasz, dr

Stanowisko

Adiunkt

 

Jednostka  Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Pokój nr  2 Mickiewicza 18
Tel.  91 444 24 63
E-mail  tomasz.zalewski@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe 

nauki o bezpieczeństwie,

nauki o ziemi i środowisku,

nauki o gospodarce przestrzennej i geografii społeczno- ekonomicznej.

nauki o kulturze fizycznej, zdrowiu i medyczne

edukacja

Konsultacje   
Publikacje  

Zieziula Jolanta, prof. dr hab.

Stanowisko Profesor
Jednostka 

Katedra Polityki Społeczno-Ekonomicznej

Zespół Polityki Przestrzennej

Pokój nr  327 Mickiewicza 64
Tel.   
E-mail  jolanta.zieziula@usz.edu.pl
Zainteresowania  naukowe  międzynarodowe stosunki gospodarcze; światowa i polska gospodarka rybna; problemy integracji i globalizacji
Konsultacje   
Publikacje