Grant naukowy w ramach Wyszehradzkiego Programu Stypendialnego

Od dnia 21 września 2020 r. w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego jest realizowany roczny grant naukowy nr 52010310 przyznany ramach Wyszehradzkiego Programu Stypendialnego pt. Comparative analysis of spatial aspects of public health in Ukraine and Poland.

Stypendystą jest dr Roman Molikevych z Państwowego Uniwersytetu w Chersoniu (Ukraina), a jego opiekunem naukowym został dr hab. Paweł Czapliński, prof. US.

 

https://www.visegradfund.org/archive/results/visegrad-scholarship-program/

 

 


Projekt Implications of Sustainable Development in Spatial Management   and E-Economy. E-Economy. E-Geography
w ramach programu Doskonała Nauka

Zadaniem projektu jest upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych
w ramach międzynarodowej konferencji naukowej. Projekt ma zasięg międzynarodowy poprzez aktywne uczestnictwo naukowców z innych krajów.

Należy wskazać na bardzo wysoki poziom oddziaływania na popularyzację nauki poprzez opracowania monograficzne, które oprócz wersji tradycyjnej, będą udostępniane na elektronicznej platformie.

W ramach projektu została zrealizowana Konferencja “Implications of Sustainable Development in Spatial Management and E-Economy. E-Economy. E-Geography”która jest prestiżową konferencją, mającą szeroki wymiar międzynarodowy. Konferencja ta jest kolejną konferencją, nawiązującą do cyklu konferencji „ŁĄCZNOŚĆ”.
Od lat podejmowana jest wymiana doświadczeń nie tylko na gruncie krajowym, ale i międzynarodowym, współpracując ściśle z Aalborg University w Kopenhadze w ramach organizowanych konferencji naukowych.
Każdego roku uczestnikami konferencji są przedstawiciele kluczowych ośrodków naukowych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.
Konferencja ta stanowi doskonałą platformę doświadczeń pomiędzy regulatorem rynku (UKE) w Polsce, instytucjami naukowymi w Polsce, jak i za granicą.
Efektem tego jest nawiązanie współpracy pomiędzy uczelniami, co skutkuje powstawaniem wspólnych inicjatyw naukowych (projekty, publikacje, artykuły).

W tegorocznej konferencji (13 maja 2020 roku), która miała charakter on-line udział brało około 100 osób.
Podczas konferencji zaprezentowano 27 wystąpień w dwóch równoległych panelach dyskusyjnych oraz 50 posterów w sesji posterowej on-line.
Należy wskazać, że uczestnikami konferencji byli przedstawiciele ośrodków naukowych w Polsce (15 ośrodków naukowych), Danii, Austrii, Słowenii, Rosji i Bułgarii.
Konferencja ta zdobyła uznanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Pozyskane środki umożliwiły wydanie artykułów zaprezentowanych w ramach konferencji zarówno w Wydawnictwie UniwersytetuSzczecińskiego (8 monografii), jak i w wysokopunktowanych zagranicznych czasopismach (np. Sustainability).

Wartość projektu 47 000 zł

Zespół (prof. dr hab. Grażyna Rosa, dr hab. Jacek Buko prof. US, dr hab. Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, dr hab. Anna Drab-Kurowska, dr hab. Wiesław Maziarz prof. US, dr hab. Maciej Czaplewski, prof. US)

Cele projektu:

  • propagowanie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań prowadzonych w ośrodkach krajowych i międzynarodowych, w zakresie nauk ekonomicznychw dyscyplinach: ekonomia, nauki o zarządzaniu, gospodarka przestrzenna i geografia społeczno-ekonomiczna;
  • stworzenie platformy do dyskusji i wymiany doświadczeń dla uczonych reprezentujących ośrodki krajowe i międzynarodowe,prowadzących badania koncentrujących się w ramach teoretyczno-empirycznych nauk społecznych;
  • doskonalenie kompetencji merytorycznych kadry naukowo-dydaktycznej poprzez możliwość wymiany myśli,doświadczeń i prezentowania wyników badań w szczególności poprzez dyskusję nad metodyką badań ilościowych i jakościowych oraz szerzej metodologią nauk ekonomicznych;
  • wzmocnienie pozycji Uniwersytetu Szczecińskiego jako ośrodka naukowo-badawczego propagującego naukę poprzez inicjowanie spotkań uczonych z kraju i zagranicy;
  • umiędzynarodowienie i budowanie potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu Szczecińskiego dzięki współpracy z zagranicą w formie: publikacji,seminariów, konferencji, warsztatów, wyjazdów studyjnych, wspólnych projektów, etc.;
  • doskonalenie warsztatu naukowego pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego poprzez wymianę doświadczeń z przedstawicielami międzynarodowego świata nauki w zakresie form i sposobów upowszechniania nauki;
  • wypracowanie modelu upowszechniania nauki na Uniwersytecie Szczecińskim w oparciu o doświadczenia krajowe i międzynarodowe uzyskane podczas konferencji;
  • budowanie dobrych praktyk w prowadzeniu badań naukowych i upowszechnianiu nauki wśród studentów i doktorantów.

Strona konferencji:     https://lacznosc.usz.edu.pl


Projekt edukacyjny „15. Forum Samorządowe”

W latach 2018-2019 był realizowany przez pracowników Instytutu przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim projekt edukacyjny „15. Forum Samorządowe”, w ramach którego opracowano i przeprowadzono autorskie warsztaty dla studentów pt. Możliwości wspierania działalności inwestycyjnej przez JST.
W warsztatach prowadzonych przez prof. zw. dr hab. Krystynę Brzozowską, dr Małgorzatę Gorzałczyńską-Koczkodaj oraz dr inż. Elżbietę Ociepa-Kicińską uczestniczyło łącznie 109 studentów. Studenci pracowali w małych grupach – byli zaangażowani w ocenę sytuacji JST i proces wnioskowania, a prowadzący warsztaty pełnił rolę moderatora dyskusji.
Wysoka, jednomyślna ocena przydatności, atrakcyjności i efektywności „15. Forum Samorządowego” jako formy nauki, wynikająca z przeprowadzonej ankiety wśród studentów pokazała, że uczestnicy warsztatów docenili ich poziom merytoryczny.